نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
12%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
اِجُّمعَة ٦ شوال ١٤٤١
Friday, May 29, 2020
۱۳۹۴ دوشنبه ۷ دي  | این میوه معجزه گر هزار بار قوی تر از شیمی درمانی است ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ‌ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﻠﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ که ۱۰,۰۰۰ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
این میوه معجزه گر هزار بار قوی تر از شیمی درمانی است ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ‌ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﻠﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ که ۱۰,۰۰۰ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﯿﺎﻓﺘﺪ. ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ فواید لیموترش ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ.ﻃﻌﻢ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮ میﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺎﺭﯾﺪ . ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷت ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺻﻮﺭت ﺩﯾﮕﺮ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺁﻥ ﺍﺛﺮﺵ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﺳﺖ . ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭺﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﻡ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. یک ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻓﺎﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪﺍﺯﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۲ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ، ﺳﯿﻨﻪ ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ، ﺭﯾﻪ ﻭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۷ آذر  | خبرگزاری میزان- سرهنگ اسفندیاری گفت:توصیه می‌کنیم افراد از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
خبرگزاری میزان- سرهنگ اسفندیاری گفت:توصیه می‌کنیم افراد از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
۱۳۹۴ شنبه ۷ آذر  | خبرگزاری میزان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی به تشریح روند رسیدگی به چهار پرونده قاچاق کالای خارجی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان پرداخت
نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات، یوزباشی تصریح کرد: این چهار پرونده شامل 389 دستگاه گوشی تلفن همراه، 21گونی پوشاک، دو هزار و 555 ست شال وکلاه، چهار هزار و 544 ثوب کلاه و چهار هزار و 428جفت دستکش و 21 کارتن ظروف آشپزخانه هستند.
۱۳۹۴ شنبه ۲۳ آبان  | در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات که با حضور غلامعلی حدادعادل و حسین انتظامی برگزار شد؛ «انتخاب» ، نماد «پاکیزه نویسی» شد/ فرهنگستان ادب فارسی: «انتخاب» در قیاس با دیگر خبرگزاری ها و وبگاهها در درست نویسی «ممتاز» تشخیص داده شد/ حداد: دلبستگی ما به زبان فارسی ف
در لوح تقدیر فرهنگستان آمده است: فرهنگستان و ادب فارسی به نشانه قدرشناسی از خبرگزاری ها و وبگاههای که زبان فارسی را پاس می دارند، این لوح تقدیر را در نمایشگاه مطبوعات به وبگاه «انتخاب» که در قیاس با دیگر خبرگزاری ها وبگاهها در درست نویسی ممتاز تشخیص داده شد، اهدا می کند.
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۱ مهر  | منبع: خبرگزاری تسنیم نکاتی درباره شست‌وشوی صحیح موها
منبع: خبرگزاری تسنیم نکاتی درباره شست‌وشوی صحیح موها
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۹ مهر  | خبرگزاری فرانسه: تناقض در آمارهای سعودی از کشته شدگان منا (+ آمار کشته شدگان به تفکیک کشورها)
خبرگزاری فرانسه: تناقض در آمارهای سعودی از کشته شدگان منا (+ آمار کشته شدگان به تفکیک کشورها)
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد  | معاینه فنی خودروها جدی گرفته نمی شود معاینه فنی خودرو شناسهٔ خبر: 2875598 - چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱ جامعه > انتظامی و حوادث یک کارشناس ترافیک، بر ضرورت تشدید نظارت ها به منظور کاهش تصادفات رانندگی در کشور، تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حج
معاینه فنی خودروها جدی گرفته نمی شود معاینه فنی خودرو شناسهٔ خبر: 2875598 - چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱ جامعه > انتظامی و حوادث یک کارشناس ترافیک، بر ضرورت تشدید نظارت ها به منظور کاهش تصادفات رانندگی در کشور، تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حجت با تاکید بر اینکه نظارت و فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: استفاده از وسایل نقلیه ناایمن هم در اختیار عامل انسانی است زیرا راننده ای که به موقع معاینه فنی نمی رود و یا از لاستیک نامناسب استفاده می کند، منجر به تصادف می شود. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد تصادفات جاده ای ناشی از تصادفات جاده ای است، گفت: این رقم ناشنگر نقش انسان در تصادفات است چرا که با افزایش دوربین ها دیدیم که آمار کشته های جاده ای از ۳۰ هزار نفر به کمتر از ۲۰ هزار نفر رسید درحالیکه وضعیت خودروها و جاده ها تغییری نداشته است. حجت با تاکید بر اینکه تاثیر عامل انسانی با افزایش نظارت ها کاهش یافته است بنابراین تعداد تلفات ناشی از سوانح رانندگی هم کمتر شد، افزود: استفاده از وسایل نقلیه ناایمن هم در اختیار عامل انسانی است زیرا رانننده ای که به موقع معاینه فنی نمی رود و یا از لاستیک نامناسب استفاده می کند، منجر به تصادف می شود. این کارشناس ترافیک با اشاره به اینکه باید نظارت ها در این بخش افزایش یابد، ادامه داد: فرهنگ سازی در زمینه رانندگی ایمن هم از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد هرچند که در سال های اخیر بیشتر به این موضوع توجه شده است. حجت افزود: در هر صورت عامل انسانی به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار بر تصادفات رانندگی به خصوص در حمل و نقل عمومی باید بیشتر مورد توجه و نظارت قرار بگیرد تا رانندگانی که ایمنی را مورد توجه قرار می دهند وارد این شغل شوند
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد  | اقتصادی سرویس: اقتصادی , تاریخ انتشار: ۱۴/مرداد/۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴ , شماره خبر: 820736 تسنیم خبر می‌دهد خون داده‌ها، سیم‌کارت می‌گیرند خون - سیم‌کارت - رایتل خبرگزاری تسنیم: هم‌زمان با روز اهدای خون، سومین اپراتور ارتباطی کشور با شعار "برای نجات جانم، از تو سپا
اقتصادی سرویس: اقتصادی , تاریخ انتشار: ۱۴/مرداد/۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴ , شماره خبر: 820736 تسنیم خبر می‌دهد خون داده‌ها، سیم‌کارت می‌گیرند خون - سیم‌کارت - رایتل خبرگزاری تسنیم: هم‌زمان با روز اهدای خون، سومین اپراتور ارتباطی کشور با شعار "برای نجات جانم، از تو سپاسگزارم" از اهداکنندگان خون قدردانی کرد. به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اپراتور سوم ارتباطی به مناسبت روز اهدای خون (روز ملی انتقال خون) و تقدیر از اهدا کنندگان استان‌های تهران و البرز در سه سال اخیر، سیم‌کارت اعتباری رایگان می‌دهد. این سیم‌کارت دارای بسته هدیه آغازین نیز هست و کسانیکه دارای شرایط باشند، می‌توانند اقدام به ثبت‌نام در سایت رایتل کنند. هدایای
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۰ خرداد  | تمامی دستگاه‎های دخیل در امر نهادینه کردن حجاب وارد میدان کار شوند / خبرگزاری بین المللی قرآن
تمامی دستگاه‎های دخیل در امر نهادینه کردن حجاب وارد میدان کار شوند / خبرگزاری بین المللی قرآن
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۸ ارديبهشت  | وزیر آموزش و پرورش به قانون استخدام معلمان پیش‌دبستانی تمکین کند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی صبخ امروز (چهارشنبه) پارلمان در تذکری شفاهی اظهار داشت: طبق تعالیم د
وزیر آموزش و پرورش به قانون استخدام معلمان پیش‌دبستانی تمکین کند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی صبخ امروز (چهارشنبه) پارلمان در تذکری شفاهی اظهار داشت: طبق تعالیم دینی اگر کسی فریاد مسلمانی را بشنود و به ندای او پاسخ ندهد مسلمان نیست، باید به داد وضعیت حقوقی و معیشتی معلمان کشور رسید چون هیچ تناسبی بین حقوق فرهنگیان با سایر کارمندان دولت وجود ندارد. وی افزود: از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش درخواست دارم به وضعیت حقوقی معلمان زحمتکش در کشور توجه کنند، چرا که معلمان تنها حقوق خود را می‌خواهند. موسوی در ادامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: اگر منتظرید که وزیر آموزش و پرورش کاری برای افزایش حقوق معلمان انجام دهد این آرزو به جایی نخواهد رسید. نماینده اهواز در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: معلمان برای اداره زندگی خود مجبورند شغل دوم و سوم داشته باشند، آیا سزاوار است معلمانی که بر اساس فرمایشات امام راحل شغل انبیاء را دارند، اینگونه زیر دست و پا له شوند؟ اسلام این بی‌عدالتی را قبول نمی‌کند. وی همچنین با انتقاد از تفاوت حقوق معلمان با سایر ادارات دولتی، یادآور شد: معلمان کشور با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان بازنشست می‌شوند، این در حالی است که بازنشستگان سایر ادارات در یک شهر با حقوق‌های ۴ الی ۶ میلیون تومانی بازنشسته می‌شوند. موسوی خاطرنشان کرد: اگر طرحی برای ارتقای سطح معیشت فرهنگیان تدوین و اجرایی نشود، حتماً در پیشگاه خداوند در دنیا و آخرت پاسخگو خواهید بود، امروز معلمان در مقابل فرزندان خود شرمنده می‌شوند چون نمی‌توانند در زمان ازدواج به فرزندان خود کمک کنند. این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: برای پیشرفت کشور باید به وضعیت معلمان توجه کرد، همچنین از وزیر آموزش و پرورش درخواست دارم به قانون مجلس مبنی بر استخدام معلمان پیش‌دبستانی تمکین کند. انتشار دستورالعمل استخدام آموزش و پرورش تا پایان اردیبهشت سال جاری محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص ماجرای استخدام ۵ هزار نفر در آموزش و پرورش و گذراندن دوره یک ساله در دانشگاه فرهنگیان، اظهار داشت: آموزش و پرورش برای استخدام در این وزارتخانه نیازمند ردیف استخدامی است که خوشبختانه این سهمیه از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص داده شده است. وی، گذراندن دوره یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان را از الزامات استخدام در آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: این ۵ هزار نفر با استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ از دانشگاه‌های دیگر جذب می‌شوند که مسیر و مقدمات قانونی آن فراهم شده است و مشغول طراحی برنامه دوره یک ساله هستیم که دانشجویان باید این دوره را بگذرانند. سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اعلام این خبر که این برنامه یک‌ساله به زودی از سوی مراجع مربوطه به تصویب می‌رسد، تصریح کرد: علاقه‌مندان باید منتظر باشند تا از طریق وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل واجدین شرایط و کسانی که می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند، منتشر شود و ما هم آمادگی کامل داریم که اگر همه چیز خوب پیش برود از ابتدای شهریورماه اقدامات جهت جذب این تعداد کلید بخورد. مهر محمدی در ادامه گفت: یک برنامه حدود ۱۱ ماهه پیش‌بینی شده است که به‌صورت پیوسته طراحی می‌شود؛ این دوره از شهریور ۹۴ شروع شده و در تابستان سال ۹۵ به اتمام می‌رسد و در مهرماه نیز اسامی وارد سیستم می‌شود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره رایگان یا هزینه‌دار بودن این دوره، مطرح کرد: این مسئله از جمله مواردی است که باید سیاست‌گذاری شود و بودجه دانشگاه برای این مورد پیش‌بینی نشده است لذا باید از منابع دولتی دیگری هزینه تربیت این افراد تأمین شود یا اینکه آموزش پرورش به شکل دیگری این بودجه را تأمین کند و یا تصویب کنند که این دوره با پرداخت هزینه‌ها توسط خود متقاضیان برگزار شود. سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اینکه هنوز مواد آموزشی این آزمون اعلام نشده است، اضافه کرد: وقتی مقام رسمی مانند روابط‌عمومی وزارت آموزش و پروش یا روابط عمومی دانشگاه این مسئله را اعلام می‌کنند متقاضیان باید به این منابع اعتماد کنند. در حال حاضر برنامه در مرحله طراحی قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است لذا مواد آزمون هنوز اعلام نشده و اگر اخباری تا کنون مبنی بر وجود و اعلام این منابع شنیده می‌شود، کذب است و متقاضیان جهت اطمینان باید به منابعی چون معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان یا مرکز نیروی انسانی مراجعه کنند. وی از انتشار دستورالعمل مربوطه تا پایان اردیبهشت سال جاری خبری داد و خاطرنشان کرد: تکلیف واجدین شرایط و چگونگی شرکت در آزمون تا این مدت روشن می‌شود.
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ ارديبهشت  | گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایش نقاشی های مشهور جهان در خیابان های تهران: شهر به نمایشگاه هنری روباز تبدیل شده
گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایش نقاشی های مشهور جهان در خیابان های تهران: شهر به نمایشگاه هنری روباز تبدیل شده
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۱ ارديبهشت  | صیاد دل‌ها» از نگاه خواهر؛ «تواضع» صفت بارز سپهبد صیاد شیرازی بود خبرگزاری تسنیم: خواهر شهید صیاد شیرازی گفت: تواضع و خشوع صفت بارز شهید صیاد شیرازی بود.
صیاد دل‌ها» از نگاه خواهر؛ «تواضع» صفت بارز سپهبد صیاد شیرازی بود خبرگزاری تسنیم: خواهر شهید صیاد شیرازی گفت: تواضع و خشوع صفت بارز شهید صیاد شیرازی بود.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۰ ارديبهشت  | ابعاد تجاوز آل‌سعود به یک کشور عربی ــ ۴ شگردهای تبلیغاتی مذهبی سعودی برای توجیه کشتار مردم یمن خبرگزاری تسنیم: در اردوگاه جنگ افروزان، بلندگوهای تبلیغاتی همچنان به فریب افکار عمومی و سانسور واقعیت‌ها و کشتار بیگناهان ادامه می دهند و هر چه در این رسانه ها
ابعاد تجاوز آل‌سعود به یک کشور عربی ــ ۴ شگردهای تبلیغاتی مذهبی سعودی برای توجیه کشتار مردم یمن خبرگزاری تسنیم: در اردوگاه جنگ افروزان، بلندگوهای تبلیغاتی همچنان به فریب افکار عمومی و سانسور واقعیت‌ها و کشتار بیگناهان ادامه می دهند و هر چه در این رسانه ها می بینیم، صرفا تعریف و تمجید از آل سعود و معرفی این رژیم به عنوان ناجی ملت یمن است. printنسخه قابل چاپ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از شامگاه سه شنبه اول اردیبهشت که سخنگوی ائتلاف عربی به سرکردگی رژیم عربستان سعودی، پایان عملیات موسوم به توفان قاطعیت و آغاز آنچه عملیات بازگرداندن امید خوانده اند، یعنی ادامه حملات نظامی در پوشش دروغین امید اعلام کرد،‌ تحلیل ها و تفسیرهای زیادی درباره این ماجراجویی آل سعود در یک کشور عربی مسلمان و کشتار و ویرانی گسترده ای که در این کشور به راه انداخته اند، گفته و مطرح شده است. نگاهی به تیترهای پرطمطراق رسانه های سعودی، ترفندها و شگردهای بلندگوهای تبلیغاتی رژیم را برای تحریف واقعیت ها و گمراه سازی افکار عمومی در خصوص یمن و جابجا کردن جای متجاوز و قربانی به خوبی نشان می دهد و این گونه القا می کنند که عربستان که با حمایت چند کشور مزدور جنگ ویرانگری را علیه ملت یمن به راه انداخته به عنوان قربانی و کشوری که در معرض تهدید و خطر قرار دارد و مردم یمن و جنبش انصارالله یکی از مهمترین طیف های سیاسی جامعه یمن به عنوان خطر و تهدید و متجاوز معرفی شود. در رسانه های سعودی و رسانه های همسو هیچ خبری از ویرانی زیر ساخت های یمن در بیش از دو هزار و 500 حمله هوایی و حملات دریایی و زمینی و شهید و زخمی شدن بیش از 9 هزار و 700 نفر که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند، نیست. در این رسانه ها آواره شدن ده ها هزار خانواده یمنی و تخریب جزئی و کلی حدود پنج هزار واحد مسکونی و صدها مرکز خدماتی و زیر ساخت ها و خسارت 40 میلیارد دلاری به فقیرترین کشور همسایه پولدارترین کشور عرب سانسور می شود. تمام آن چه از سوی این رسانه ها اعلام می شود، این است که این جنگی علیه گروه ظالم و برای نجات مردم یمن از دست این گروه است، در حالی که این رسانه ها حداقل به این سئوال منطقی پاسخ نمی دهند که بمباران مدارس و بیمارستان ها و مساجد و زیر ساخت های یمن و حتی انبار مواد غذایی چگونه با ادعای رسانه های حامی جنگ مبنی بر حمایت عربستان از ملت یمن همخوانی دارد؟ آیا تخریب زیر ساخت ها و کارخانه جات و اماکن بهداشتی و مساجد در فقیرترین کشور همسایه اعراب پولدار حاشیه خلیج فارس، معنای واقعی بازگرداندن امید به این ملت است؟ شگرد دیگر رسانه های محور جنگ افروزان علیه ملت یمن، تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران به شیوه های فریبکارانه خاص آنهاست، در حالی که ناوچه های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران منسجم و هماهنگ با قوانین بین المللی و صرفا برای تامین امنیت کشتی های تجاری کشورمان در خلیج عدن به انجام ماموریت خود ادامه می دهند و حتی جنگ آل سعود مانع ادامه این ماموریت نشده است، رسانه های سعودی به زعم خود ادعا می کنند که حضور کشتی های ایران در خلیج عدن دلیلی بر دخالت ایران در یمن است، ادعایی که بارها در رسانه هایی همچون عکاظ و الوطن و ... تکرار شده است، این در حالی است که ناوچه های ایران بارها به کشتی های تجاری غیر ایرانی که در معرض حملات دزدان دریایی قرار داشته اند، کمک کرده اند. نمونه هایی از شگردهای رسانه های محور جنگ علیه یمن : "بازگرداندن امید"(مرحله دوم جنگ علیه ملت یمن) انسان دوستی پادشاهی سعودی را مورد تاکید قرار می دهد"،‌ "توقف عملیات نظامی، امید را به یمنی ها باز می گرداند"، "موفقیت نیروهای قاطعیت در بیرون راندن و شکست حوثی ها، باعث افتخار است"،‌"توفان قاطعیت، سیلی قوی به صورت متجاوزان است"، " پیروزی توفان قاطعیت، گذرگاه امن برای بازگرداندن امید به یمنی هاست"، " بازگرداندن امید، تحکیم وحدت و ثبات یمن دوست و برادر است"، " توفان قاطعیت،‌اهداف خود را بدون خسارت یا اشتباه محقق کرد"، "حمایت پادشاه، یمنی ها را از بحران قریب الوقوع نجات داد"،‌" هدایای پادشاهی،‌هم و غم میلیون ها یمنی را بر طرف کرد"،‌ ادعای سعودی ها : توفان قاطعیت اهداف خود را بدون خسارت یا اشتباه محقق کرده است؟ روزنامه عکاظ با این تیتر، به نقل از کارشناسان نظامی همسو با خود ادعا می کند که مرحله نخست جنگ عربستان و متحدانش علیه یک کشور عرب، اهداف مورد نظر خود را محقق کرده است. نکته جالب این که این کارشناسان مدعی شده اند که عملیات توفان قاطعیت بدون هیچ خسارت و ناکامی، تمام اهداف را به شکل گسترده محقق کرده است و حتی یک جنگنده هم آسیب ندیده است. این افراد ادعا کرده اند که "سعودی ها از هیچ سلاح ممنوعه بین المللی استفاده نکرده و هیچ غیر نظامی هم در این حملات آسیب ندیده است و در اهداف آنها، هیچ هدف غیر نظامی وجود نداشته است، بلکه تمام اهداف مورد اصابت، نظامی بوده و به ویژه به حوثی ها و طرفداران علی صالح تعلق داشته است" این ادعا در حالی است که مجامع حقوق بشری بین المللی به صراحت از به کارگیری سلاح های ممنوعه از سوی متجاوزان علیه ملت یمن خبر داده اند و بر خلاف ادعای رسانه های سعودی،‌در این جنگ تا کنون بیش از 9 هزار و 700 شهروند یمنی شهید و زخمی شده اند، ده ها مسجد و بیمارستان و انبار مواد غذایی و هزاران باب منزل تخریب شده اند و زیر ساخت های یمن هم در این یک ماه آماج حملات جنگنده های سعودی قرار داشته اند. عکاظ همچنین در گزارشی به نقل از فرماندهان امنیتی سعودی ادعا می کند که پایان عملیات توفان قاطعیت و آغاز مرحله بازگرداندن امید به یمن برادر دلیلی بر تمایل و اشتیاق پادشاهی سعودی برای بازگرداندن مشروعیت(بازگرداندن منصور هادی به قدرت) و امنیت به این برادران است! مسفر سفیر الخثعمی فرمانده پلیس منطقه الباحه عربستان ادعا می کند که پیروزی توفان قاطعیت، افتخاری برای تمام نیروهای مسلح است و این قهرمانی مدیون سلمان بن عبدالعزیز خادم الحرمین در بازگرداندن مشروعیت به یمن و سیطره بر حوثی هاست. این ادعا در حالی است که جنبش انصارالله و نیروهای ارتش توانسته اند پس از جنگ و در خلال آن، در 85 درصد یمن حضور داشته باشند، در حالی که پیش از جنگ تنها بر صنعا و برخی استان ها مسلط بودند. سرهنگ خبتی سعید الغامدی فرمانده گشتی های پلیس استان الباحه عربستان ادعا می کند تمام اهداف مورد نظر در توفان قاطعیت محقق شد، اهدافی که برای یمنی ها و همسایگان و تمام منطقه خطرناک بود. روزنامه عکاظ همچنین در مطلبی در تمجید از جنگ ویرانگر علیه ملت عرب و مسلمان یمن با تکرار ادعای واهی اشغال یمن از سوی حوثی ها و ایران می نویسد توفان قاطعیت مهمترین تصمیمی است که در هزاره سوم گرفته شده است. دست و پا زدن آل سعود برای فرار از باتلاق یمن با سوء استفاده از حرمین شریفین دفاع از مقدسات و حرمین شریفین و این عبارت"امنیت بلادالحرمین خط قرمزی است که تجاوز از آن از سوی هیچ کس امکان ندارد"، مهمترین عبارت فریبکارانه ای است که در سخنان مقامات سعودی برای توجیه جنایات خود علیه ملت یمن به کار می رود، در حالی که حتی از ابتدای جنگ و بمباران و گلوله باران وحشیانه مناطق مختلف یمن،‌یک موشک هم به شهرهای عربستان از یمن شلیک نشده است و از همه مهمتر، نیروهای مردمی از جمله انصارالله از همان ماه های انقلاب تاکید کرده اند هیچ دشمنی و خصومتی با عربستان ندارند و خواستار روابط مبتنی بر احترام متقابل و دوستانه هستند، اما جنگ افروزان سعودی برای توجیه کشتار مردم بیگناه و تخریب زیر ساخت های یمن، به فریب مردم از طریق ترفند به بازی گرفتن احساسات مذهبی و القای در خطر بودن حرمین شریفین در مدینه منوره و مکه مکرمه از سوی انقلابیون یمن و این که امنیت حرمین شریفین خط قرمز است، روی آورده اند و عجیب آن که رسانه های پرتعداد آنها از ابتدای تجاوزات به یمن، نه تنها اخبار و تصاویری از کشتار و ویرانی ناشی از حملات وحشیانه به یمن منتشر و منعکس نمی کنند،بلکه بر خلاف واقعیت های میدانی، اخباری به دروغ از حملات نیروهای مردمی به مردم و خانه های آنها منتشر می کنند و این گونه در بوق های تبلیغاتی خود القا می کنند که مردم یمن در معرض حملات شبه نظامیان و کودتاچیان به زعم آنها قرار دارند و سعودی ها هم تنها از مردم حمایت می کنند و مواضع شبه نظامیان را هدف قرار می دهند. عبدالله المعلمی نماینده آل سعود در سازمان ملل متحد نیز با تمجید از دستاوردهای حکام کشورش در یمن از کشتار وحشیانه مردم بیگناه تا تخریب گسترده و هدفمند زیر ساخت های فقیرترین کشور عربی در همسایگی عربستان ادعا کرد عربستان در یمن، قاطعیت و قدرت خود را در حمایت از برادرانش در یمن اثبات کرد و از هیچ تلاشی برای حمایت از مردم سوریه دریغ نخواهد کرد. نماینده سعودی در حالی ادعاهای دروغین خود مبنی بر حمایت آل سعود از ملت های منطقه و به ویژه اهل سنت را تکرار کرده است که حتی مردم عربستان هم دیگر به این دروغ های آشکار عادت کرده اند، زیرا اموال و پول های نفت آنها برای ریختن خون انسان های بیگناه در اختیار ایادی آل سعود برای ریختن خون بیشتر و گسترش تروریسم در کشورهای عربی و غیر عربی منطقه سرازیر می شود و به اذعان یکی از علمای اهل سنت عراق، اگر نیروهای داوطلب مردمی شیعه برای نبرد با تروریست های تکفیری داعش وارد عمل نمی شدند، امروز یک سنی در عراق وجود نداشت. بر خلاف ادعاهای مقامات سعودی که یمن را منبع تهدید برای عربستان دانسته اند،‌این رژیم آل سعود است که با به راه انداختن جنگ ویرانگر علیه یمن، به تهدید بزرگ برای ملت این کشور تبدیل شده است . بی اعتنایی آشکار مدعیان دروغین پیروی از سنت نبوی(ص) به قرآن و مقدسات از سوی دیگر، رژیم آل سعود که خود را مدافع و خادم الحرمین و همچنین مدعی تبعیت از سنت نبوی(ص) می داند، در عمل مرتکب فعل حرام شده است، زیرا اسلام و قرآن، جنگ و خونریزی در ماه های حرام از جمله ماه رجب، حرام اعلام کرده است،‌اما مدعیان دروغ تبعیت از سنت نبوی(ص) با ادامه تجاوزات خونین به یمن، حرمت این ماه حرام را هم شکسته اند. با این حال شخصیت های وهابی و به اصطلاح علمای ارشد سعودی تمام تلاش و توان خود را برای مشروعیت بخشی به جنگ و توجیه آن حتی در ماه های حرام به کار گرفته اند و با فتواهای ضد دینی و ضد اسلامی خود، کشته های متجاوزان را شهید خوانده اند. این افراد که کاملا با سیاست های پادشاهی سعودی هماهنگ هستند و تنها وظیفه آنها مشروعیت بخشی دینی به اقدامات جنایتکارانه آل سعود است،‌در خصوص یمن هم سنگ تمام گذاشته و روی خاخام های صهیونیست را هم سفید کرده اند. با این حال برخی از این افراد همچون شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی کل آل سعود و رئیس به اصطلاح هیات علمای ارشد که تمام و کمال، از جنگ علیه یمن حمایت کرده و به زعم خود آن را جهاد هم نامیده است، رژیم درباره افشای اسرار امنیتی عربستان به دستگاه های امنیتی این کشور هشدار می دهد تا بروز نگرانی های آشکار سران سیاسی و مذهبی آل سعود یکی از پیامدهای کشتار و نسل کشی در یک کشور عربی باشد. شیخ صالح آل طالب سخنران مسجدالحرام که باید در خطبه های خود حرمت این مکان مقدس را رعایت کرده و در راستای وحدت و همبستگی امت اسلام سخنرانی کند، به صراحت در خطبه های نماز جمعه از جنگ افروزی و کشتار در یمن حمایت کرده است. وی اخیرا در سخنانی مدعی شده است که "همه ما یمن هستیم، روزهای توفان سپری شد و تصمیمات قاطعانه ای اتخاذ شد و نتیجه آن، پیروزی بود" این شخصیت وهابی با استفاده ابزاری از آیات قرآن کریم به مشروعیت بخشی جنگ و مسلمان کشی در یمن پرداخته و ادعا می کند این جنگ، قدرت سنت و ایمان و ضعف شر و ظلم و تجاوز را نشان داد و پادشاهی سعودی حتی یک روز هم منادی جنگ نبوده و در تاریخش هیچ تجاوز یا جنگ وجود ندارد" وی کشته و زخمی شدن حدود 10 هزار یمنی بی دفاع از جمله زنان و کودکان و تخریب زیر ساخت ها و معدود مراکز اقتصادی و تجاری کشور عربی و فقیر یمن را پیروزی برای مردم این کشور خوانده است و مدعی شده است پادشاهی سعودی پرچم توحید و پیروزی را برافراشته است. وی ادعا کرده است که عربستان در نبرد مستمر با باطل است و از دین خداوند و اراضی مقدس و مسلمانان حمایت می کند. وی در اظهارات تهدیدآمیز خطاب به مردم عربستان از آنها خواسته است همگی بدون هرگونه اعتراض و تردیدی در کنار شاه سعودی قرار گیرند و از اختلاف و دودستگی و شایعه پراکنی بپرهیزند. اوج فریبکاری خطیب سعودی در حرم امن الهی آنجا نمایان می شود که ادعا می کند این جنگ، جنگ علیه یمن نیست، بلکه جنگی به خاطر یمن و یمنی هاست، دشمن ما و دشمن یمنی ها، مشترک و منافع ما و آنها مشترک است و امروز همه ما یمن هستیم. شیخ حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ خطیب حرم مطهر نبوی(ص) هم همانند خطیب سفارشی مسجدالحرام به تمجید از جنگ افروزی علیه یمن پرداخت. شیخ عبدالرحمن السدیس رئیس کل امور مسجدالحرام و حرم مطهر نبوی(ص) هم پیشتاز تمجید و تعریف غلوآمیز از شاه سعودی به سبب به راه انداختن جنگ علیه یمن قرار دارد. وی در سخنانی در جازان مدعی، پیروزی در این جنگ شده است. این خطیب با ظالم خواندن جنبش انصارالله و به کار بردن الفاظ توهین آمیز علیه این گروه مردمی مدعی شده است که "کشور ما و یمن برادر به شدت از این گروه ظالم رنج کشیده و امنیت و ثبات یمن و همسایگانش را تهدید کرده است و ابتکار خادم الحرمین و توفان قاطعیت برای یاری برادران ما در یمن و بیرون راندن مفسدان فی الارض و تحقق امنیت و ثبات در بلاد مسلمین اجرا شد". وی با شجاع خواندن متجاوزان سعودی در جنگ علیه ملت یمن ادعا می کند که "سربازان شجاع ما از دین و کشورشان دفاع می کنند و به مسلمانان و رفع ظلم از امت یاری می رسانند" السدیس با تاریخی خواندن جنگ آل سعود علیه یک کشور فقیر عربی می گوید ملک سلمان، جهان را با حکمت و تجربه و هوشمندی، مبهوت خود کرد. توصیف مردم مسلمان یمن به عنوان کفار برای مشروعیت بخشی به کشتار آل سعود برای مشروعیت بخشی دینی به جنگ علیه یک کشور اسلامی و کشتار و ویرانگری در آن که قرآن کریم به صراحت آن را ممنوع اعلام کرده و درباره برادرکشی هشدار داده است،‌ شبه علمای مزدور خود را به خدمت گرفت و از آنها خواست با صدور فتاوای دروغین و ضد دینی،‌ جنگ در یمن را مشروع جلوه دهند، یکی از این علمای درباری، شخص معروف به نام العریفی است که در اقدامی فریبکارانه،‌ یونیفورم نظامیان سعودی را به تن کرد و آنها را به جنگ و جهاد با کفار در یمن تشویق کرد،‌توصیف مردم یمن به عنوان کفار همان توصیفی است که وهابیون سعودی درباره بخش اعظمی از مردم سوریه و عراق و کشورهای اسلامی و عربی دیگر که مخالف عقاید انحرافی و ضد اسلامی و انسانی وهابیت هستند،‌به کار می برند. البته از شبه علمایی که به خاطر پول و ریاست و رضایت حاکمان سلطه گر عربستان، تمام ارزش های اخلاقی و دینی را زیر پا می گذارند و برای جنایات آنها همواره از دین سوء استفاده می کنند، انتظاری نمی رود در صف حامیان ملت مظلوم یمن قرار گیرند، آنها قبلا امتحان خود را در جریان جنگ های ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه ملت های لبنان و فلسطین پس داده اند که در آن جنگ ها، هرگز موضعی در حمایت از ملت های مسلمان و عرب لبنان و فلسطین اتخاذ نکرده و حتی همگام با حاکمان مستبد عربستان، قربانیان حملات صهیونیست ها را ماجراجو خواندند. انتهای پیام/ر
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۰ ارديبهشت  | راه‌های رفع کهیر و خارش از منظر طب سنتی خبرگزاری تسنیم: یک متخصص طب سنتی راه‌های رفع کهیر و خارش از منظر طب سنتی را تشریح کرد.
راه‌های رفع کهیر و خارش از منظر طب سنتی خبرگزاری تسنیم: یک متخصص طب سنتی راه‌های رفع کهیر و خارش از منظر طب سنتی را تشریح کرد.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۰ ارديبهشت  | کابینه جنگی حاکمیت سعودی و پیامدهای خارجی و داخلیThursday، 30 April 2015 صفحه اصلی > اجتماعی سرویس: اجتماعی ، تاریخ: ۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۴ - ۱۸:۲۰ ، شناسه خبر: ۷۲۶۵۰۱ زلزله حیواناتی که زلزله‌ها را پیش بینی می‌کنند خبرگزاری تسنیم: بر اساس برخی ادعاها، بعضی جانو
کابینه جنگی حاکمیت سعودی و پیامدهای خارجی و داخلیThursday، 30 April 2015 صفحه اصلی > اجتماعی سرویس: اجتماعی ، تاریخ: ۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۴ - ۱۸:۲۰ ، شناسه خبر: ۷۲۶۵۰۱ زلزله حیواناتی که زلزله‌ها را پیش بینی می‌کنند خبرگزاری تسنیم: بر اساس برخی ادعاها، بعضی جانوران در آستانه زلزله رفتار خاصی از خود نشان می‌دهند؛ مثلاً مارها از مخفیگاه خود خارج می‌شوند یا ماهی‌ها از آب بیرون می‌پرند. این فرضیه‌ها از نظر علمی تا چه حد قابل اثبات هستند؟ printنسخه قابل چاپ به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، اولریش شرایبر، زمین‌شناس آلمانی از دانشگاه دویسبورگ-اِسِن، روی مورچه‌ها تحقیق می‌کند. وی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حشرات می‌توانند وقوع زلزله را پیش‌بینی کنند؟ شرایبر در مناطقی تحقیق می‌کند که در آنجا لایه‌های زیرین زمین دارای گسل هستند. مورچه‌هایی که پروفسور شرایبر روی آنها تحقیق می‌کند، به صورت هدفمند روی چنین گسل‌هایی لانه می‌سازند؛ پدیده‌ای که به گفته پروفسور آلمانی با اعداد و ارقام قابل اثبات است. هنوز مشخص نیست چرا این مورچه‌ها به لانه‌سازی روی گسل‌ها علاقه ویژه‌ای دارند. به گفته اولریش شرایبر، «شاید در این مناطق گازهایی وجود دارد که مورچه‌ها به آنها علاقه دارند. مشاهدات ما نشان می‌دهند که این مورچه‌ها در مناطقی که دی اکسید کربن ساتع می‌شود لانه می‌سازند. شاید در این مناطق واکنش‌های شیمیایی دیگری در جریان باشند که محصول آنها مورچه‌ها را جذب می‌کند». دریافت نشانه‌های وقوع زلزله؟ به اعتقاد این زمین‌شناس آلمانی، گازهایی که مورچه‌ها را جذب می‌کنند، می‌توانند نشانه‌ای از وقوع زلزله هم باشند. البته این موضوع هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد. شرایبر در مدت سه سال چندین لانه مورچه را با دوربین زیر نظر گرفته و الگوی حرکتی مورچه‌ها پیش از زلزله‌های خفیف را ثبت کرده است. وی می‌گوید: «پیش از لرزش زمین در برخی موارد رفتار مورچه‌ها کاملا ً تغییر می‌کند. البته ما در همه موارد فقط تمام لانه را زیر نظر گرفتیم و به همین دلیل نمی‌توانیم در مورد رفتار فردی مورچه‌ها اظهار نظر کنیم؛ اما مشاهده کردیم که فعالیت مورچه‌ها در سراسر لانه یکباره دگرگون شد». این تغییرات در مواردی بسیار فاحش بودند. البته دستاورد این پژوهش‌ها در حدی نیستند که بتوان به عنوان آمار به آنها استناد کرد. برای رسیدن به نتایج محکمتر باید تحقیقات بیشتری، به ویژه در مناطقی که زمین بیشتر و شدیدتر می‌لرزد، انجام شود. جانوان دیگری هم هستند که شاید بتوانند زلزله را پیش‌بینی کنند. به نقل از دویچه وله، مثلاً ماهی‌ها یا کبوترها میدان‌های مغناطیسی یا الکتریکی را تشخیص می‌دهند. این میدان‌ها ممکن است در آستانه زلزله تغییر کنند. مار یا موش صحرایی هم ممکن است بتوانند پیش‌لرزه‌های خفیف را حس کنند. پژوهشگران تا کنون موفق به اثبات توانایی این حیوانات در پیش‌بینی زمین‌لرزه نشده‌اند. زیرا از یک سو هنوز روند دقیق وقوع یک زلزله مشخص نیست و از سوی دیگر همه زلزله‌ها مثل هم نیستند. وانگهی بررسی رفتار حیوانات در درازمدت هم کار ساده‌ای نیست. البته در سال‌های اخیر فرستنده‌های کوچکی به بازار آمده‌ است که قیمت مناسبی دارند و به کمک آنها می‌توان حیوانات و الگوی حرکتی آنها را زیر نظر گرفت. مارتین ویکِلسکی از پژوهشکده "ماکس پلانک" آلمان از جمله محققانی است که با این فرستنده‌ها کار می‌کند. وی در جریان تحقیقات خود در هنگام وقوع آتشفشان پدیده‌های جالبی را تجربه کرده است. ویکلسکی روی بزهای کوهی تحقیق می‌کند که در اطراف کوه آتشفشان "اتنا" در جزیره سیسیل ایتالیا زندگی می‌کنند. این پژوهشگر می‌گوید: «ما فرستنده‌ها را روی بزهایی نصب کردیم که دو سال روی کوه اتنا و اطراف آن زندگی و رفت و آمد می‌کردند. ما توانستیم ثابت کنیم که رفتار این حیوانات حدود 5 ساعت پیش از وقوع آتشفشان تغییر می‌کند». بزهای کوهی اتنا از قرار معلوم وقوع آتشفشان را پیش‌بینی می‌کنند ویکلسکی می‌افزاید که پیش از وقوع آتشفشان تحرک بزها بیشتر می‌شود و این حیوانات شروع به دویدن به این سو و آن سو می‌کنند: «ما وقوع هفت آتشفشان بزرگ را تجربه کردیم که در آنها خاکستر از دهانه قله آتشفشانی به بیرون پرتاب شد. بزها این رخدادها را سه تا پنج ساعت پیش از وقوع حس کردند». این رفتار سرنخی است که نشان می‌دهد حیوانات توانایی‌های شگفت‌آوری در پیش‌بینی پدیده‌های طبیعی دارند. البته شمار اندکی از ادعاهای موجود در این زمینه به اثبات رسیدند. شاید دلیل آن این باشد که رفتار حیوانات هنوز به اندازه و دقت کافی بررسی نشده است.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲ ارديبهشت  | صیه‌های هاشمی به دانش آموزان: نیمی از ایرانیان دچار سکته می‌شوند خبرگزاری تسنیم: وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد مردم ایران دچار سکته قلبی و مغزی می‌شوند، به مناسبت هفته سلامت توصیه‌های نیز به دانش آموزان کرد. printنسخه قابل چاپ به گزارش سلامت
صیه‌های هاشمی به دانش آموزان: نیمی از ایرانیان دچار سکته می‌شوند خبرگزاری تسنیم: وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد مردم ایران دچار سکته قلبی و مغزی می‌شوند، به مناسبت هفته سلامت توصیه‌های نیز به دانش آموزان کرد. printنسخه قابل چاپ به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، سیدحسن هاشمی در مراسم افتتاح «پایگاه تغذیه سالم» در دبیرستان دخترانه راضیه حسینی شکرایی در شهرری با بیان اینکه مردم کشور روز به روز چاق‌تر و وزن اضافه آنها بیشتر می‌شود، افزود: 50 درصد مردم چاق هستند و اضافه وزن دارند و فعالیتی را که چربی تبدیل به کالری کند، انجام نمی‌دهند. هاشمی با بیان اینکه خوردن شیرینی و شکلات در ایجاد چاقی موثر است، گفت: اگر چربی و مواد اضافی در بدن نسوزد فرد چاق می‌شود و وقتی چاق شد دچار بیماری قند می‌شود که در نهایت به کور شدن چشم، از کار افتادن کلیه، بسته شدن رگ‌های قلب و معلولیت می‌شود. وی در ادامه به زبانی ساده به تشریح چگونگی ایجاد بیماری در اثر مصرف نمک و چربی پرداخت و گفت: نمک، آب را به صورت فزاینده‌ای جذب خود کند و این باعث زیاد شدن حجم خون و پاره شدن مویرگ‌ها و سکته مغزی که در آن نیمی از بدن یا تکلم یا دست‌ها دچار اشکال می‌شوند. هاشمی با بیان اینکه نقش چربی در بدن مثل لوله کشی ساختمان است، افزود: اگر چربی در بدن زیاد باشد سیاهرگ و سرخرگ‌ها دچار مشکل می‌شوند که عبور خون را با اختلال مواجه می‌سازد، این در حالی است که طبق آمار حدود 50 درصد مردم ایران دچار سکته قلبی و مغزی می‌شوند، پس در کنترل فشارخون به مصرف چربی‌ها و قند و نمک دقت زیادی کنید. وی گفت: با توجه به شعار سازمان جهانی بهداشت، ایمنی غذا از مزرعه تا سفره نامگذاری شده است، غذا بخش عمده‌ای از سلامت جسمی، آشامیدن و خوردن را تضمین می‌کند که با مصرف غذای سالم کشور روز به روز آبادتر و هزینه‌های بخش سلامت کمتر خواهد شد. وزیر بهداشت اظهار داشت: آموزش و پرورش ظرفیت مناسبی برای رفتارسازی نسل امروز و فردا در خانواده‌ها دارد. هاشمی به دانش آموزان توصیه کرد: اگر در خانه و حتی در فامیل کسی سیگار، قلیان، نمک و شکر و روغن مصرف می‌کند، شما به عنوان سفیران سلامت به آنها به صورت محترمانه تذکر دهید. هاشمی در پایان ضمن تبریک هفته سلامت به معلمان و اولیاء دانش آموزان، افزود: در کشور حدود 12.5 میلیون دانش آموز وجود دارد که با احتساب والدین آنها بخش عظیمی از مردم ایران را تشکیل می‌دهند که این ظرفیت دانش آموزی می‌تواند منشاء تغییرات ارزشمندی در حوزه بهداشت کشور باشد. به گزارش وزارت بهداشت، مراسم افتتاح «پایگاه تغذیه سالم» با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموش پزشکی، معاون بهداشت، دکتر علوان مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی، دکتر جیهان طویلا نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و مسئولان آموزش و پرورش در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی راضیه حسینی شکرایی در شهرری برگزار شد. انتهای پیام/ به اشتراک بگذارید افسران