باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-15111      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۵ بهمن تعداد بازدید : 847
خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس
مطالب جالب : خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی+ عکس ، یک هنرمند انگلیسی با کمک مقداری تکه پارچه، لباس‌های مندرس و کهنه و مقداری برگ‌ درخت می‌توان مجسمه‌های بسیار زیبا خلق کرد،

یک هنرمند انگلیسی با کمک مقداری تکه پارچه، لباس‌های مندرس و کهنه و مقداری برگ‌ درخت می‌توان مجسمه‌های بسیار زیبا خلق کرد، به گونه‌ای که در نگاه اول به نظر طبیعی نشان می‌دهند.

فیتسز سازنده این مجمسه‌ها و پرنده‌ها می‌گوید که آنها را با پرده‌ها قدیمی و لباس‌های دور انداختنی درست کرده است.

او عادت دارد، ساعت‌ها در خلوت بنشیند و مجسمه‌های خود را با این تکه پارچه خلق کند و برخی از آنها را به قیمتی قابل توجه به بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌هایش بفروشد.

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس


خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس

خلاقیت،خلاقیت با پارچه‌،پارچه‌های دورانداختنی،مطالب جالب،هنرمند انگلیسی

خلاقیت با پارچه‌های دورانداختنی ، عکس
فارس