باشگاه مادران -راهنمای بارداری و بچه داری-سرگرمی-م
کد : 672-14975      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ جمعه ۴ بهمن تعداد بازدید : 527
معماي رنگها
معماي رنگها ،با توجه به راهنمائي هاي زير مشخص کنيد که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟ خانه شماره 3 يکي از رنگ هاي مقابل است: سفيد ، سبز ، آبي ، قرمز ، خانه 5 سفيد و بنفش نيست.
معماي رنگها

معماي رنگها،تست هوش،معمای ریاضی ،معما و تست هوش


معما

با توجه به راهنمائي هاي زير مشخص کنيد که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟

راهنمايي ها:


1-زرد و نارنجي مجاورند در حالي که قرمز و مشکي مجاور نيستند.


2-خانه شماره 3 يکي از رنگ هاي مقابل است: سفيد ، سبز ، آبي ، قرمز ، خانه 5 سفيد و بنفش نيست.


3-بنفش و نارنجي در يک ستون هستند در حالي که زرد و مشکي همانند سبز و آبي در يک ستون نيستند.


4-شماره خانه هاي سفيد و صورتي متوالي است ولي خانه ها مجاور نيستند.


5-اختلاف شماره خانه هاي قرمز و زرد کمتر از 3 است. اختلاف شماره خانه هاي سفيد و آبي بيشتر از 3 نيست. همچنين اختلاف شماره خانه هاي قرمز و آبي بيشتر از 2 است.


6-سبز که در مجاورت صورتي است در خانه اي با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در يک رديف قرار ندارند.


7-شماره خانه با رنگ آبي از سبز بيشتر است.

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معما

معماي رنگها،تست هوش،معمای ریاضی ،معما و تست هوش

*

*

*

*

*

معماي رنگها،تست هوش،معمای ریاضی ،معما و تست هوش


*

*

*

*

*

معماي رنگها،تست هوش،معمای ریاضی ،معما و تست هوش


*

*

*

*

*


معماي رنگها،تست هوش،معمای ریاضی ،معما و تست هوش


منبع:vase2.com