زمانیکه خودتان را قلقلک می دهید، مغزتان احساسات مربوط به آن را رد می کند، اینطور می شود که قلقلک دادن خودتان بی اهمیت شمرده می شود، درست مانند زمانیکه تایپ می کنید و مغزتان به شکل قابل توجهی حس لامسه در انگشتان تان را ناکنش ور می کند به شکلی که شما به این قضیه توجهی ندارید مگر اینکه به عمد به آن فکر کنید. این همان نوع اتفاقی است که هنگام قلقلک دادن خودتان رخ می دهد.
محققان در «کالج دانشگاهی لندن» این موضوع را به وسیله اسکن مغز افراد طی زمانی که کف دست شان توسط آزمونگران و خودشان لمس می شد، بررسی کردند. اسکن های مغز نشان داد وقتی که لمس توسط عاملی خارجی حادث شد، سیستم حسی مغز (درگیر پردازش لمس) و بخش قدامی مغز (درگیر پردازش لذت) بسیار قوی تر از زمانیکه لمس توسط خود افراد حادث می شود، واکنش نشان می دهند.
در این مورد، مغز از اطلاعات حرکات انگشت و بازوها و اطلاعات دیداری برای پیش بینی کردن لمس استفاده می کند.
بنابراین، شما نمی توانید خودتان را قلقلک دهید چرا که هیچ عامل غافلگیر کننده ایی وجود ندارد