« دختران »

مختص بین خودشان میباشد . این رفتار بر طبق موارد زیر عمل میشود .

۱) رعایت نوبت صحبت ( اجازه دادن صحبت به دیگران ) که بر اساس آن روابط دوستی ؛ صمیمیت و برابری شکل میگیره و در این گونه موارد با بکار بردن کلماتی ( بچه ها بیاین ، ما باید ) که نشان دهنده تعاون و همکاری است استفاده میشود.

۲) در گروه دختران اگر کسی پیشنهادی بدهد دیگران هم آن را قبول میکنند بدلیل ( تبادل اسرار و اطلاعات )

۳) وفاداری و محرم درونی ترین احساسات از ویژگیهای دوستی بین دختران که میتواند حامل خطرناکترین اطلاعات شخصی راجع به دوست خود باشد و به محض فاش شدن رازها پایان دوستی فرا میرسد.

۴) نقد و بررسی دختران که اکثر اوقات با گفتار و رفتار تعارض آمیز و روابط رئیس و مرئوس نیست. چرا که باعث میشود برابری از میان آنها از بین برود، دختران این نقش ریاست را معمولا در برخورد با خواهر و برادر کوچکتر دارند.

۵) در هنگام اعتراض عادی ، خواستهای خود را جمعی بیان میکنند و به آن جنبه فردی و شخصی نمیدهند.

۶) بدجنسی وقتی بوجود میاید که دختری بر علیه دختر دیگر بخواهد بسیج شود تا ارتباط را پایان دهد و معمولا دختران دیگر را بر علیه وی میشوراند که اعلام کند این عملش بر اساس هوی و هوس شخصی نیست بلکه تصمیم جمع است.

۷) دختران منبع و منشاء انتقاد را پنهان میکنند و انتقاد را همیشه از زبان شخص سوم مطرح میکند.

۸) دختران صمیمیت را بر اساس داده های اطلاعات و محرم بودن میسنجند.

۹) برای کسب موفقیت احتماعی دانستن صحیح این روابط و قواعد بسیار ضروری است