نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
اِلأِثنين ٦ رمضان ١٤٣٩
Monday, May 21, 2018
کد : 672-50896      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت    تعداد بازدید : 181

زندگینامه کارل فن لینه

کارل فن لینه (1778-1707) در یکیاز نواحیروستاییسوئد نزدیک شهر«اوپسالا» به دنیا آمد و بخش اولیه زندگیخود را در خانه آرام پدر روحانیخود که عاشق طبیعت بود گذراند. از همان اوان کودکیو جوانیکه همراه با پدر در جنگلها قدم میزد، با مشاهده جانوران و گیاهان و بحث درباره جنبه هایمختلف تاریخ طبیعیبه طبیعت علاقه مند شد. در 20 سالگیبه دانشگاه «لوند» در جنوب سوئد وارد شد و سال بعد به دانشگاه اوپسالا که به خانه اش نزدیک بود منتقل گردید. اولاف سلسیوس استاد الهیات که گیاه شناس هم بود، به شدت تحت تأثیر درک و علاقه لینه نسبت به طبیعت قرار گرفت و از لینه دعوت کرد تا در خانه او زندگیکند و از کتابخانه اش بهره گیرد.

لینه در این خانه تفکر و مطالعه خود را بر ساختارهایتولید مثل گیاهان متمرکز ساخت و دریافت که میتوان گیاهان را براساس اجزایتولید مثل به گروه هایمتمایز تقسیم کرد. ویدر این مورد مقاله اینوشت که در 1730 با عنوان «مقدمه ایبر لقاح به وسیله گل» منتشر شد. در این مطالعات اولیه بود که لینه با ساختارهایتولید مثل مانند مادگیو پرچم که بعدا پایه رده بندیگیاهان شدند آشنایییافت.

لینه هنگامیکه برایایراد سخنرانیبه فالون رفته بود با سارا لیزا مورو آشنا شد و از او خواستگاریکرد. اما پدر سارا، دکتر یوهان مورو به شرطیبه این ازدواج رضایت داد که لینه به هلند برود و پیش از عروسیدکترایپزشکیخود را دریافت کند. ویپس از دریافت درجه دکتریخود، در هلند با یک پزشک فوق العاده، بانکدار و تاجر ثروتمند اهل آمستردام به نام ژرژ کلیفورد آشنا شد که در املاک وسیع خود موزه و بستان و باغ گیاه شناسیداشت و از سرتاسر جهان گیاهانیبرایآنها وارد کرده بود. برایلینه جاییبهتر از اینجا پیدا نمیشد. یکیاز کتابهایلینه به نام «بستان سرایکلیفورد» که شامل توضیح و تصویرهاییاز گیاهان باغ کلیفورد است به آقایکلیفورد تقدیم شده است.

لینه پس از سه سال زندگیدر هلند و انتشار هفت کتاب کاملا مشهور شد و از هر گوشه جهان منصب هایمختلفیبه او پیشنهاد میکردند اما او هیچیک از آنها را نپذیرفت و به میهن بازگشت و با سارا لیزا ازدواج کرد. لینه در استکهلم به طبابت پرداخت، اما به زودیدریافت که علاقه ایبه جنبه هایعملیو حرفه ایطب ندارد. همین که مطب را خلوت میدید به محله هایفقیرنشین میرفت و مجانا به معالجه بینوایان مسلول و مبتلا به بیماریهایآمیزشیمیپرداخت. ویپس از طبابت در استکهلم به سمت پزشک ارشد فرماندهینیرویدریاییسوئد برگزیده شد و مدتیبعد به عنوان پزشک ملکه انتخاب گردید. اما شاد ترین لحظه زندگیحرفه ایاو هنگامیبود که مقام استادیفیزیک و طب در دانشگاه اوپسالا به سال 1741 به ویپیشنهاد شد.
لینه 24 طبقه گیاه شناخته بود که گرچه امروز خیلیکم به نظر میرسد برایآن روز کافیبود. پایین ترین طبقه یعنینهان زادان از لحاظ لینه «زباله دانی» نظام رده بندیبود و او هر گیاهیرا که ساختار تولید مثلیمشخصینداشت به آن سرازیر میکرد.

لینه در اواخر عمر کوشید تا جانوران جهان را هم مانند گیاهان طبقه بندیکند. در 1748 در41 سالگیاطلس جانوریسوئد را که مشتمل بر توصیف 300 نوع سوسک و انواع بسیاریاز جانوران دیگر بود ارائه کرد. لینه طیکار خود در حدود 4000 نوع جانور را توضیح داد در حالیکه امروز ما تعدادیدر حدود 800000 نوع را میشناسیم که بسیاریاز نظام دهندگان مشتاق تعداد این مخلوقات را یک میلیون نوع برآورد میکنند.

لینه در هنگام پیریپس از توفیق بینظیریدر رده بندیجانوران و گیاهان، تلاش کرد نوع انسان را رده بندیکند. ویهمه انسانهایامروزیرا در نوع و جنس واحدیبه نام هوموساپینس (Homo Sapiens) قرار داد. از جنس هومو هیچ نمونه زنده ایرویزمین دیده نشد، اما بعضیاز اشکال سنگواره ایمانند هومونئاندرتال شناخته شد. ویملاک طبقه بندیرا خواصینظیر عقل و وضع عاطفیقرار داد و بر این اساس چهارگروه فرعییا صنف را مشخص کرد :

1-هوموساپینس آمریکانوس : یا سرخ پوستان امریکاییکه ویآنها را قانع توصیف میکرد.

2-هوموساپینس اروپائوس : که براساس مطالعات او سرزنده بودند.

3-هوموساپینس آسیاتیکوس : شرقیانیکه دارایمناعت طبع بودند.4-هوموساپینس آفر : سیاهان افریقاییکه کند بودند.

پیداست که این معیارها کاملا ذهنیو فاقد بهره و اعتبار طبقه بندیبود که بعدها افرادینظیر یوهان فردریش بلومن باخ (1840-1752) طبیعت شناس آلمانیو پدر انسان شناسیکالبدیطبقه بندیهایعینیتریپیشنهاد کردند که در این صفحه محدود امکان توضیح طبقه بندیهایآنها نمیباشد.

پس از مرگ لینه در 1778 جوزف بنکز رئیس انجمن سلطنتیلندن پیشنهاد خرید مجموعه گیاهیاو را به مبلغ 1200 لیره مطرح کرد اما پسر ویکه پس از پدر کرسیگیاه شناسیدانشگاه اوپسالا را به دست آورده بود این پیشنهاد را رد کرد و مجموعه را نگه داشت. لینه جوان در 1783 در گذشت و مادرش وارث مجموعه شد و مجموعه به اضافه کتابخانه و دست نوشته هایلینه را جمعا به بهاییکمتر از بهایپیشنهادیبرایمجموعه تنها، به بنکز فروخت. بنکز نیز به جیمز ادوارد اسمیت فرزند یکیاز تجار ثروتمند ابریشم و دانشجویپزشکیپیشنهاد کرد که پدرش را به خرید مجموعه ترغیب کند. دانشجویجوان پذیرفت و به زودیصاحب مجموعه وسیعیبا نام لینه شد.

در 1785 اسمیت به عضویت انجمن سلطنتیپذیرفته شد و در آنجا پیشنهاد کرد انجمنیبه افتخار لینه برپا شود که برخیاز اعضایانجمن را ناراحت ساخت، اما علیرغم مخالفت ها، این انجمن در 1788 به نام انجمن لینه بنیاد شد.
ترس اعضایانجمن سلطنتیاز این بود که انجمن جدید خود را وقف تخصص در کار محدود رده بندیکند و از این طریق بر حوزه وسیع زیست شناسیلطمه وارد آورد. اما این ترس بیجهت بود، چون «انجمن لینه» به صورت مجتمع مهم علمیو جامع الاطرافیدرآمد که تلاش هایش وقف طبقه بندیشد ولیدر عین حال تاریخ طبیعیتکامل را تعمیق و تکمیل مینمود.
برخیدیگر از آثار لینه :
- نظام طبیعت – که مشهور ترین اثر ویمیباشد.
- انواع گیاهان
- جنس گیاهان
- نوع گیاهان

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha