نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
اِلخَميس ١٠ شعبان ١٤٣٩
Thursday, April 26, 2018
کد : 672-50136      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت    تعداد بازدید : 144

زندگینامه فیلیپ کائلو

فیلیپ کاتلر در سال 1931 در شیکاگو متولد شد. لیسانس را از دانشگاه دیپل، فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، دکتریرا در همان رشته از MIT و فوق دکتریریاضیرا از هاروارد و فوق دکتریعلم و فناوریرا از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. او از سال 1969 استاد رشته بازاریابیبین المللیدانشگاه نورث وسترن است. این دانشگاه از اولین مراکزیبود که در آن بازاریابیتدریس میشد. نام کاتلر با واژه بازاریابیعجین شده است. او را بیهیچ تردید پدر بازاریابیمیخوانند.

از دهه 1970 که اندیشه بازاریابیپس از دو دهه دوران شکوفاییاقتصادیدر غرب و همزمان با رکود ناشیاز شوک نفتیو مسائل اقتصادیمطرح و به رسمیت شناخته شد، نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش خورده است. کارنامه پررنگ و بار او در زمینه بازاریابیمنحصر به فرد است.

تألیف 34 کتاب و بیش از 100 مقاله که در مجلات معتبرینظیر مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده گواه مطلب است. کتـــــاب اصول بازاریابیاو کتاب مرجع بیبدیل همه دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. کتابهایاو به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. کاتلر به راستیبنیانگذار مدیریت نوین بازاریابیاست و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر درگسترش اهمیت بازاریابیو تغییر نگرش به آن از یک فعالیت جنبیبه فعالیت مهم و اصلینقش ایفا کرده است. او مـــدرس، نویسنده و سخنران برجسته ایاست که مسافرتهایبسیار به اروپا، آسیا و آمریکایجنوبیبرایسخنرانیو مشاوره داشته و از دانشگاههایمعتبر دنیا دکترایافتخاریدریافت داشته است. کاتلر سالهایمتمادیمشاور شرکتهایبزرگیهمچون AT&T, IBM ،جنرال الکتریک، فورد، موتورولا، مرک، بــانک آمریکا و... بوده و دانسته هایخود را در زمینه برنامه ریزیو سازماندهیبین المللیبازاریابیبه این شرکتها منتقل کرده است. او عضو هیئت مشورتیبنیاد دراکر، رئیس هیئت مدیره دانشکده بازاریابیموسسه علوم مدیریت و مدیرعامل انجمن بازاریابیآمریکا (IMR) است.

انجمن مدیریت آمریکا (AMA) او را تاثیرگذارترین بازاریاب تمام دوران لقب داده است. کاتلر نه تنها در بازاریابیکلاسیک شهره است بلکه یک پیشرو در تئوریو عمل ارتباط کسب وکار الکترونیک و بازاریابیسازمان محسوب میشود. هیچ پژوهشگریدر عرصه بازاریابینمیتواند خود را بینیاز از آثار عمیق و دقیق او بداند. تحقیقات و نوشته هایاو بر مقوله هاییهمچون گسترش و کاربرد اصول بازاریابی، تجزیه وتحلیل بازار، توسعه محصول جدید، راهبرد رقابتی، برنامه ریزیراهبردیو سیستم هایاطلاعاتیمتمرکز است. نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی، جایگاه این حوزه خطیر مدیریتیرا دگرگون ساخته است. او مقوله بازاریابیاجتماعیرا طرح کرد و با تاکید بر اینکه بازاریابیبرمبنایارتباطیاست ناشیاز نیازها، خواسته ها، پیشنهادها، قیمت و... که تمامیآنها زیربنایارزشیدارند، اهمیت بازاریابیرا از حوزه قیمت و فروش و فعالیتهایتوزیع به نیاز مشتریو ارزش آفرینیسوق داد. او سازمانها را واداشت که با مدل مشتریمداریفکر کنند و نیازهایمشتریرا محور قرار دهند، وفاداریمشتریرا به دست آورند و با نوآوری؛ خواسته هایدرحال تغییر مشتریهمگام شوند.
کاتلر بازاریابیرا بخشیاز فلسفه مدیریت همه مدیران میداند که براساس آن باید نیازها و خواسته هایمشتریرا بشناسند و شرایط را درجهت رضایت مندیآنان فراهم سازند. رضایتمندیمشتریدر نگاه او هنگامیمحقق میشود که ارزش واقعیفراورده یا خدمت برابر یا بیشتر از ارزش مورد انتظار مشتریباشد. کاتلر بر این باور است که گرچه بازاریابیمفهومیساده دارد اما اجرایآن بسیار پیچیده است و برایاستاد شدن در آن یک عمر وقت لازم است. گرچه هیچ متفکریدرجهان به اندازه او درگسترش پیام بازاریابیسهم نداشته است اما در هزاره جدید، او همه را به تفکر مجدد در این مقوله فرامیخواند و ندا در میدهد که راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال ناکارآمد از آب درآید.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha