نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
اِجُّمعَة ٨ شوال ١٤٣٩
Friday, June 22, 2018
کد : 672-48920      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت    تعداد بازدید : 433

زندگینامه ماتیسون تورینگ

آلن ماتیسون تورینگ ریاضیدان، منطق دان و رمز نگار بریتانیاییبود. تورینگ به عنوان پدر علم محاسبهٔ نوین و علم رایانه شناخته شده‌ است.تورینگ به کمک ماشین تورینگ فورمولاسیون موثریبرایروش الگوریتم ومحاسبه تهیه کرد؛ با کمک آزمایش تورینگ، سهم موثر و محرکیدر زمینهٔ هوش مصنوعیارائه کرد. آیا می‌توان روزیگفت: « ماشین هوشیار است و می‌تواند فکر کند؟»

او سپس درآزمایشگاه ملیفیزیک مشغول به کار شد، و یکیاز طرح‌هایاولیه برنامه ذخیره شده کامپیوتر را ارائه کرد، هرچند که در واقع ساخته نشد. در ۱۹۴۸ به دانشگاه منچستر رفت تا روی«منچستر مارک ۱» کار کند، که به عنوان اولین کامپیوتر حقیقیدنیا شناخته شد.

در طول جنگ جهانی، تورینگ در بلچلیپارک (مرکز کد شکنیانگلستان) مشغول بود و برایمدتیمسئول بخشیاز آن بود، بخش مربوط به تحلیل نوشته‌هایرمزینیرویدریاییآلمان. او چند روش برایشکستن رمزهایآلمان‌ها ابداع کرد، شامل روش ماشینیالکترومکانیکیکه می‌توانست ویژگی‌هایماشین انیگما را پیدا کند (بامب).

در سال ۱۹۵۰ در مقاله‌ایمعیاریبرایتعیین میزان هوشمندیرایانه پیشنهادکرد که پش از آن به آزمایش تورینگ معروف شد:» سزاوارترین معیار برایهوشمند شمردن یک ماشین، اینست که آن ماشین بتواند ا نسانیرا توسط یک پایانه« تله تایپ» به گونه‌ایبفریبد که آن فرد متقاعد گردد با یک ا نسان روبروست«.
تا به حال هیچ برنامه‌ایقادر به موفقیت در این آزمون نگردیده ‌است.
او با معرفی‌یماشین تورینگ، یک مدل‌ ریاضیبرایتحلیل توانایی‌هایذاتیالگوریتم‌ها بنیان گذاشت. به همین دلیل ماشین تورینگ یکیاز عناصراصلی‌ در نظریه محاسبات و نظریه پیچیدگیاست.

پدر تورینگ، ژولیوس ماتیسون تورینگ، عضو مامورین شهریهند بود. ژولیوس و همسرش سارا (۱۹۷۶-۱۸۸۱، دختر ادوارد والتر ستونی، مهندس ارشد راه آهن مدرس) می‌خواستند فرزندشان آلن در انگلستان بزرگ شود، به همین دلیل به لندن بازگشتند، جاییکه آلن تورینگ در ۲۳ ژون ۱۹۱۲ به دنیا آمد، امروزه بعنوان هتل کولونوید شناخته می‌شود. او یک برادر بزرگ‌تر به نام جان داشت. کار خدمات شهریپدرش همچنان فعال بود، و در طول دوران کودکیتورینگ والدین او بین انگلیس و هند در سفر بودند و فرزندان خود را نزد دوستان خود در انگلیس می‌گذاشتند.

ازهمان اوان کودکیعلائم نبوغ در ویهویدا بود. والدینش او را در سن شش سالگیدر مدرسهٔ روزانه سنت مایکل ثبت نام کردند.مدیر مدرسه و معلمین او بسیار زود به نبوغ ویپیبردند. در ۱۹۲۶، در ۱۴ سالگی، او به مدرسهٔ شربورن در دورست رفت. روز اول او در ترم جدید با «ضربهٔ عمومی» در انگلستان همزمان شد، اما او چنان مصمم بود که در اولین روز حضور داشته باشد که به تنهایی۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل) از ساوتهمتون تا مدرسه را با دوچرخه طیکرد و شب را در یک مسافر خانه به سر برد.

اتاق کامپیوترکینگس دانشگاه کمبریج به نام تورینگ نامگذاریشده‌است، شخصیکه در ۱۹۳۱ دانشجویآنجا شد.

تمایل ذاتیتورینگ بسمت ریاضیو علم برایاو احترامینزد برخیاستادان شربورن که مدرسه‌ایمعروف و پرهزینهٔ دولتیبود کسب نکرد، چراکه تاکید بیشتر آن رویمسائل و مباحث کلاسیک بود.
مدیر مدرسه برایوالدین تورینگ نوشت:" امیدوارم او بین دو مدرسه افت نکند.اگر می‌خواهد در یک مدرسهٔ دولتیبماند، باید تلاش کند که یک فرد تحصیل کرده شود.و اگر می‌خواهد صرفاٌ یک دانشمند شود، وقت خود را در یک مدرسهٔ دولتیتلف می‌کند."

با این حال، تورینگ تواناییقابل توجه خود را در زمینه‌هایمورد علاقهٔ خود به نمایش می‌گذاشت، با حل مسائل پیچیده در ۱۹۲۷ بدون اینکه حتیحساب دیفرانسیل مقدماتیخوانده باشد.در ۱۹۲۸، در ۱۶ سالگیتورینگ با کار آلبرت انیشتین مواجه شد، نه تنها آن را بطور کامل فهمید بلکه شک ا نیشتین درقانون‌ هایحرکت نیوتن را از رویمتنیکه هرگز این موضوع را آشکار نکرده بود پیش بینیکرد.
امید ها و تلاش‌هایتورینگ با دوستینزدیکیکه با دانشجویبزرگ تر، کریستوفر مورکوم، ایجاد کرد افزایش یافت.مورکوم ناگهان چند هفته پس از آغاز آخرین ترم در شربورن، بدلیل سل گاویاز دنیا رفت.ایمان مذهبیتورینگ از بین رفت و او ایمان خود را از دست داد.او پذیرفت که هر پدیده‌ایشامل کار مغز انسان باید مادیباشد.

تمایل و تلاش تورینگ در ریاضیات و علوم کامپیوترباعث شد نسبت به کار کلاسیک دانشگاه کم توجهیکند و در نتیجه موفق به دریافت بورسیه تحصیلیترینیتیکالج، کمبریج نشود، و به دانشگاه دیگریکه انتخاب دومش بود کینگس کالج، کمبریج برود، او در سال‌های۱۹۳۱-۱۹۳۴ درآنجا مشغول به تحصیل بود و در سال ۱۹۳۵ به خاطر مقالهٔ خود در رابطه با قضیهٔ محدودیت مرکزیعنوان عضو آنجا انتخاب شود.

در مقالهٔ به یاد ماندنی«دربارهٔ اعداد شمارا، با استفاده از انسکیدانس پرابلم»(۲۸ می‌۱۹۳۶) تورینگ فرمول بندی‌هایسال ۱۹۳۱ کرت گودل را دربارهٔ محدودیت‌هایاثبات و محاسبات تجدید کرد، و زبان ریاضیمحور گودل را با چیزیکه امروزه ماشین تورینگ نامیده می‌شود جایگزین کرد.او ثابت کرد که چنین ماشینیمی‌تواند هر مسئلهٔ ریاضیممکن را که می‌توان به صورت الگوریتم بیان کرد را حل کرد، حتیاگر هیچ ماشین تورینگ واقعیبه دلیل سرعت کم آن نسبت به جایگزین‌هایمناسب آن کاربرد عملینداشته باشد.

تا امروز ماشین‌هایتورینگ موضوع اصلیتحقیقات در تئوریمحاسبات بوده‌اند.او برایاثبات اینکه «انسکیدانس پرابلم» هیچ حلیندارد، ابتدا نشان داد که هالتینگ پرابلم برایماشین تورینگ قابل حل نیست:مشخص نیست که ماشین تورینگ در چه زمانیمتوقف می‌شود.
بدلیل انتشار اثبات او پس از اثبات معادل آلونزو چرچ در حساب لاندا، کار او کاملا قابل درک و پذیرفتنیاست.همچنین مفهوم «ماشین جامع (تورینگ)» این ایده که چنین ماشینیمی‌تواند کار هرماشین دیگر را انجام دهد، کاملا بدیع است.این مقاله همچنین اعداد تعریف پذیر را نیز معرفیمی‌کند.

بیشتر سال‌های۱۹۳۸و۱۹۲۷ را در دانشگاه پرینستون، با مطالعه تحت نظر آلونزو چرچ گذراند و موفق شد دکترایخود را در سال ۱۹۲۸ از پرینستون دریافت کند:تز او دربارهٔ محاسبه نسبیبود که ماشین‌هایتورینگ را به (اصطلاحا)اورکل می‌افزود، که می‌توان به کمک آن مسائلیرا بررسیکرد که ماشین تورینگ نمی‌تواند بررسیکند.با بازگشت به کمبریج در سال ۱۹۳۹، او در سخنرانی‌هایلودویک ویدگنشتاین دربارهٔ اساس ریاضیات شرکت کرد.جاییکه این دو با یکدیگر بحث و مخالفت می‌کردند و تورینگ از ظاهر گراییدفاع می‌کرد و ویدگنشتاین معتقد بود که ریاضیات هیچ حقیقت مطلقیرا کشف نمی‌کند.

در طول جنگ جهانیدوم تورینگ یکیاز حاضران اصلیدر بلچلیپارک بود تا بتواند رمزهایآلمان‌ها را بشکند.بر اساس کار انجام شده قبل از جنگ در لهستان در تجزیه و تحلیل رمز توسط ماریان رجوسکی، جرسیروسیچکی، هنریک زیگالسکیاز کمیتهٔ رمز، او توانست روش‌هاییبرایشکستن ماشین انیگما و لورنزو اس زد ۴۲/۴۰ (وسیله‌ایکه توسط انگلیس‌ها تونینامیده می‌شد) پیدا کند، و در آن زمان رئیس هات ۸، بخشیکه وظیفه داشت کد‌هاینیرویدریاییآلمان‌ها را بشکند، بود.

از ۱۹۳۸تورینگ برایمرکز کد و رمز دولت مشغول به کار بود، (سازمان کد شکنیانگلیس).او رویمسئلهٔ ماشین انیگما آلمان‌ها کار می‌کرد و با دیلیناکس(کد شکن رده بالایسازمان) همکاریمی‌کرد.

در روز ۴سپتامبر ۱۹۳۹، یک روز پس از آنکه انگلیس جنگ علیه آلمان را اعلام کرد، تورینگ بلچلیپارک را به عنوان مرکز جنگیسازمان گزارش کرد.

در هفته‌هایورود به بلچلیپارک، تورینگ ماشینیالکترو مکانیکیطراحیکرده بود که می‌توانست انیگما را سریع تر از بامبایسال ۱۹۳۲ کد شکنیکند. بدلیل ساخت لهستانیالاصل آن بامبا، بامب نامگذاریشده.
بامب با بهسازیکه توسط گوردون ولچمن صورت گرفت، تبدیل به یکیاز وسایل اصلیو بطور عمده مکانیزهٔ هجوم به پیام‌هایتوسط انیگما محافظت شدهٔ آلمان‌ها گردید پروفسور جک گود، رمزشکنیکه در آن زمان در بلچلیپارک مشغول به کار بود، بعدها گفت: « بزرگترین سهم تورینگ، به عقیدهٔ من، نقش او در ساخت بامب بود، ماشین رمز شکن.او ایده‌ایقابل استفاده داشت، در واقع قضیه‌ایدر منطق که به نظر افراد تعلیم ندیده بیشتر پوچ است، اینکه از تناقض، می‌توان هر چیزیرا نتیجه گرفت.»

بامب دنبال تنظیمات احتمالا درستیمی‌گشت که در یک پیام انیگما می‌توانست به کار رود و ازیک کریب مناسب استفاده می‌کرد:بخشیاز یک کد احتمالیپیام اولیه.برایهر تنظیم احتمالیروتور(که حالاتیدر مرتبهٔ ۱۹ داشت، یا مرتبهٔ ۲۲ برایزیر دریایی‌ها که در نهایت چهار روتور داشت، در مقایسه باانیگمایمعمولیکه سه روتور داشت).بامب بر اساس کریب، یک سریاستقراهایمنطقیبکار می‌برد که بصورت الکتریکیانجام می‌شد.بامب هنگامیکه تناقض رخ می‌داد آشکار می‌کرد، آن تنظیم را حذف می‌کرد و سراغ بعدیمی‌رفت، اغلب تنظیمات به تناقض می‌رسید و حذف می‌شد، که تعداد معدودیرا برایبررسیدقیق تر باقیمی‌گذاشت.
بامب تورینگ برایاولین بار در ۱۸ مارس ۱۹۴۰ نصب شد که بیشتر از دویست بامب تا پایان جنگ جهانیمورد استفاده قرار گرفتند.

در دسامبر ۱۹۴۰، تورینگ سیستم  نشانگر انیگماینیرویدریاییرا کشف کرد، که از نظر ریاضیات بسیار پیچیده تر از انیگمایسایر نیروها بود.
تورینگ همچنین تکنین محاسباتی«بانبوریسموس» را نیز ابداع کرد که برایکمک به کدشکنیانیگماینیرویدریاییکاربرد داشت. بانبوریسموس روتورهایخاصیاز انیگما را حذف می‌کرد تا سرعت بامب را افزایش دهد.

در بهار ۱۹۴۱ تورینگ از همکارخود درهات  جوان کلارک خواستگاریکرد، با این حال قرار ازدواج آنها با توافق طرفین در تابستان شکسته شد. در جولای۱۹۴۲تورینگ تکنیک جدیدیرا با نام تورینگگرییا تورینگگسموس برایکد شکنیکد لورنز که در ماشین رمز جدید آلمان‌ها «گهمشریبر(نویسندهٔ پنهان)» به کار برده می‌شدابداع کرد.
او همچنین گروه«فیش(ماهی)»را به تامیفلاورز معرفیکرد، که زیر نظر ماکس نیومن به دنبال ساخت کامپیوتر کلوسوس، اولین کامپیوتر دیجبتال قابل برنامه ریزیجهان رفت، که جایگزین ماشین‌هایساده ترگذشته (شامل هیت رابینسون)گردید، که سرعت عالیآن اجازه می‌داد که تکنیک «بروت-فورس»کد‌هاییکه روزانه تغییر می‌کردند را بررسیکند.
تصورغلط رایج است که تورینگ یکیاز کلیدهایاصلیساخت کامپیوتر کلوسوس بوده، که اینگونه نیست.

تورینگ در نوامبر ۱۹۴۲ به ایالات متحده رفت و با انیگماینیرویدریاییو تحلیل رمز نیرویدریاییآمریکا و ساخت بامب در واشنگتن کار کرد.او همچنین به «آزمایشگاه بل» در ساخت وسایل امن صحبت کمک کرد.او در مارس ۱۹۴۳ به بلچلیپارک بازگشت.در غیاب او «هاف الکساندر» ریاست هات ۸ را به عهده گرفته بود، باتوجه به علاقهٔ کم تورینگ برایپیگیریمسایل روزانهٔ مرکز، او به عنوان مشاور مشغول به کارشد.
در اواخر جنگ در حالیکه الکترونیک می‌آموخت، به کمک مهندس«دونالد بیلی»، طراحیماشین «دلیلا» را برایبرقراریتماس‌هایمطمئن انجام داد، که برایکارهایمختلفیتولید شده بود، اما عدم تواناییبرقراریمکالمات دوربرد، و تکمیل دیرهنگام آن باعث شد تا در جنگ مورد استفاده قرار نگیرد.علیرغم اینکه تورینگ قسمتیاز سخنرانیچرچیل را رسما کدگذاریو کدگشاییکرد، دستگاه مورد استفاده قرار نگرفت.

در ۱۹۴۵، تورینگ بخاطر خدمات ارزنده اش در جنگ، برندهٔ «اوبیای» شد، بااین حال کار او تا مدت‌ها سریبود.زندگینامهٔ ویکه مدت کوتاهیپس از مرگش در«رویال سوسایتی»چاپ شد:

«سه مقالهٔ قابل ملاحظه که در سه زمینهٔ مختلف ریاضیقبل از جنگ نوشته شده، کیفیت کاریرا که اگر او در زمان بحرانیبر روییک موضوع مشخص انجام می‌داد را بیان می‌کند.برایکارش درسازمان خارجه، اوجایزهٔ »او بیای« را برنده شد.»

از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ او در آزمایشگاه ملیفیزیک کار می‌کرد، و بر رویطراحیموتور محاسبهٔ خودکار کار می‌کرد.او در ۱۹ فوریه ۱۹۴۶ مقاله ایارائه کرد که اولین طرح کامپیوتر برنامه دار درانگلستان بود.با وجود موفقیت ویدر این طرح، درشروع پروژه تاخیر بوجود آمد و او علاقهٔ خود را برایادامهٔ کار از دست داد.
در اواخر۱۹۴۷به کمبریج بازگشت.در زمانیکه او در کمبریج بود، پروژهٔ سابقش در غیاب او کامل شد و اولین برنامهٔ خود را در ۱۰می۱۹۵۰ اجرا کرد.
در ۱۹۴۸او با دپارتمان ریاضیو آزمایشگاه محاسبات دانشگاه منچسترهمکاریکرد و روینرم افزار یکیاز اولین کامپیوترهایجهان«منچستر مارک ۱» کارکرد.
دراین زمان او کارهایتجریدی(ابسترکت) را ادامه داد و مسئلهٔ هوش مصنوعیو آزمایشیرا که امروزه آزمایش تورینگ نامیده می‌شود را ارائه کرد.
در ۱۹۴۸ تورینگ به همراه «دیجیچمپرنون»شروع به نوشتن برنامهٔ شطرنج کرد که تا آن زمان وجود نداشت.در ۱۹۵۲، بدلیل نبود کامپیوتریبه اندازهٔ کافیقویتورینگ کامپیوتر را شبیه سازیکرد، که برایهر حرکت نیم ساعت زمان نیاز داشت.برنامه در مقابل «الیک گلنی»همکار تورینگ شکست خورد، اما گفته می‌شود که در مقابل همسر چمپرنون موفق بود.

تورینگ از ۱۹۵۲ تا زمان مرگش در ۱۹۵۴ رویزیست شناسیریاضیاتیکار کرد، بویژه مورفوجنسیس.اودر ۱۹۵۲ یک مقاله با موضوع"اساس شیمیاییمورفوجنسیس"منتشر کرد.
علاقه اصلیاو فهمیدن «الگویفیبوناچی» بود، وجود اعداد فیبوناچیدر ساختار گیاهان.او «معادلات عکس العمل-انتشار»را بکار برد که امروزه موضوع اصلیفرم الگو است.مقالات بعدیویتا سال ۱۹۲ چاپ نشد.

در سال ۱۹۵۲ به صورت اتفاقیهمجنس‌گراییویکشف گردید. در آن سال‌ها همجنس‌گراییدر بریتانیا جرم و بیماریروانیشناخته می‌شد. در دادگاه طبق قانون مخیر شد بین زندان و اخته‌گیشیمیایییکیرا انتخاب کند؛ که ویدومیرا انتخاب کرد. به دنبال این حادثه تمام تضمین‌هایحفاظتیکه ویداشت لغو گردید و از ادامه کار ویبر رویپروژه‌هایرمزنگاریممانعت به عمل آمد. تزریق مواد شیمیاییبراییک سال ادامه یافت و عوارض جنبیبسیاریاز جمله رویش پستان‌ها برجایگذاشت.
در ۸ژون ۱۹۵۴ کارگر خانه جسد او را پیدا کرد؛روز قبل او در اثر سم سیانید جان سپرده بود، ظاهرا بخاطر سیب نیم خوردهٔ سیانیدیکه درکنار تختش بود.بسیاریبر این باورند که مرگ او عمدیبوده، اما مادر او اعتقاد داشت که مرگ او حادثه‌ایبوده که بدلیل بیدقتیش در نگهداریاز مواد شیمیاییرخ داده ست.کالبد شکافیعلت مرگ را مسمومیت با سیانور یافت و پلیس مرگ را خودکشیاعلام کرد.

از ۱۹۶۶، جایزهٔ تورینگ بصورت سالانه توسط انجمن دستگاه محاسباتیبه کسیداده می‌شود که سهم در خوریدر جامعهٔ محاسباتیدارد.این جایزه بطورگسترده به عنوان نوبل دنیایمحاسبات شناخته می‌شود.
یاد بود‌هایبسیاریاز تورینگ در منچستر ساخته شده، شهریکه او تا پایان عمر در آنجا مشغول به کار بود.در۱۹۹۴خیابان بزرگیبه نام ویدر منچستر نامگذاریشد. مجسمهٔ یادبود آلن تورینگ در سکویل پارک مجسمهٔ تورینگ در ۲۳ جون ۲۰۰۱ در منچستر رونماییشد.در سکویل پارک در نزدیکیدانشگاه منچستر جشن زندگیاو در ۵ژوئن۲۰۰۴ در دانشگاه منچستر برگزار شد؛ودر تابستان آن سال موسسهٔ آلن تورینگ شروع به کار کرد.ساختمان شامل دانشکدهٔ ریاضی، موسسهٔ علم فوتون و«مرکز جودرل بانک» اختر فیزیک ساختمان آلن تورینگ نامگذاریشده‌است.

در۲۳جون ۱۹۹۸، که می‌توانست هشتادوششمین سال تولدش باشد، «اندرو هودجس»زندگینامه نویس او، پلاک آبیخانهٔ دوران کودکیویدر "وارینگتون کرسنت لندن-هتل کولونیدامروزه- را رو نماییکرد.به یاد پنجاهمین سالگرد مرگ او پلاکیدر ۷جون۲۰۰۴در محل زندگیسابقش در ویلمسلو رونماییشد.

بدلیل موفقیتهایش در رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه‌هایزیادییادمان‌هاییاز او ایجاد کرده‌اند، مجسمهٔ برنزیتورینگ در دانشگاده سوریکه یاد آورپنجاهمین سال مرگ ویاست، که او را در حال حمل کتاب‌هایش در محوطهٔ دانشگاه به تصویر می‌کشد.
دانشگاه‌هایلوس آندس در بوگوتا، دانشگاه پلیتکنیک پورتوریکوهر یک آزمایشگاهیبه نام ویدارند، دانشگاه تکزاس در آستین برنامه‌ایبا نام«تورینگ سکالرز» دارد.
دانشگاه بیلگیاستانبول سالانه کنفراسیبه یاد ویبرگزار می‌کند که روزهایتورینگ نامیده می‌شود.
مجسمه‌ای۱٫۵ تنیبه ابعاد واقعیدربلچلیپارک در۱۹ژوئن۲۰۰۷ رو نماییشد، که توسط «استیفن کتل» و به دستور میلیاردر«سیدنیفرانک»تراشیده شد.

جایزه تورینگ به افتخار او نام‌گذاریشده‌است. جایزهٔ تورینگ معتبرترین جایزه در علم رایانه‌است که هر سال از سوی«انجمن ماشین‌هایمحاسب» (ACM) اعطا می‌شود.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha