نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
اِلأَربِعا ٨ رمضان ١٤٣٩
Wednesday, May 23, 2018
کد : 672-48918      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت    تعداد بازدید : 110

زندگینامه میخائیل میس

لودویگ میخائیل میس در سال ۱۸۸۶ به دنیا آمد. لودویگ میخائیل میس در سال ۱۸۸۶ میلادیدر شهر آخن در آلمان به دنیا آمد. او بعد‌ها با افزودن نام مادری‌اش، نام خود را به میس فان در روهه تغییر داد. سیر زندگیمیس فان در روهه از شاگرد بنا تا فیلسوف هنریو یکیاز پایه‌گذاران معماریقرن بیستم جالب توجه است. او آرشیتکت و طراح آلمانییکیاز مهم‌ترین پایه‌گذاران معماریو طراحیقرن بیستم محسوب می‌شود. بناهایاو مکان‌هایی"خنثی" هستند که به گفته خود او، تنها انسان‌ها به آنها روح می‌بخشند.

لودویگ میس فان در روهه چهره معماریمعاصر را دگرگون کرد. روش کاریو فلسفه هنریاو تاثیر بسیار عمیقیدر آرشیتکت ‌هایقرن بیستم گذاشته است. نفوذ او در معماریجهان، به ویژه آمریکا انکار ناپذیر است. او با استفاده از تکنولوژیمدرن و مصالح موجود، معماریقرن بیستم را به ‌شکل بنیادیتغییر داد. بناهایاو دارایویژگی‌هاییمنحصر به فرد و نمایانگر بافتیجدید هستند که به بعدیجهانیدسته یافته‌اند.

ساختکار بنائیدر معماریاو اهمیت ویژه‌ایدارد، چنانکه به بناهایاو "معماریآناتومی" گفته می‌شود. ایجاد فضاهایباز و وابسته به ‌یکدیگر که عنوان "فضایروان" به آن داده شده، از خصوصیات معماریاوست. دقت در جزئیات ساختمان و اهمیت در انتخاب مصالح، یکیاز ویژگی‌هایمیس فان در روهه بوده و نوآوری‌ هایاو در این زمینه تکنیکیتا امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او از همان ابتدا به تناسب در معماریو بافت ساده ساختمانیاهمیت فراوانیمی‌داد. بناهایقدیمیآخن تاثیر فراوانیدر تکامل سبک هنریمیس فان در روهه دارند. او در این رابطه می‌گوید: «زیبائیبناهایقدیمیدر سادگیفرم، خطوط مستقیم و تناسبات سنجیده شده آنان است».

میس فان در روهه پس از دوران کارآموزیبه برلین رفت و از سال ۱۹۰۸ در دفتر معماریپیتر برنز، یکیاز پیشگامان معماریمدرن، مشغول به کار ‌شد. در اینجا بود که با والتر گروپیوس و لوکوربوزیه، دو تن از دیگر پایه‌گذاران مهم معماریقرن بیستم آشنا گردید.

لودویگ میس فان در روهه اصول متداول معماریدوره خود را مورد انتقاد قرار داد  و با الهام از سبک ‌هایهنریدهه سوم قرن بیستم مانند دادا و ساختمان‌گری، قواعد معماریمدرن را پایه‌گذاریکرد.

استفاده از آهن در بدنه ‌سازیو شیشه در نمایساختمان نشان‌‌دهنده سبک معماریاو است که در "غرفه آلمان" در نمایشگاه بین‌اللملیسال ۱۹۲۹در بارسلونا اجرا شده است. غرفه آلمان در بارسلونا پس از بازسازیدر حال حاضر مقر بنیاد میس فان در روهه برایپیشبرد معماریمدرن است.

او در دوران اقامت خود در برلین بناهایمهمیمانند آسمان‌خراش خیابان برلین و بناییادبود "روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت" را ساخت و شمار زیادیمبلمان و وسائل خانگیرا طراحیکرد. میس فان در روهه سال ۱۹۳۰ به مدیریت آموزشگاه هنر باوهاوس در شهر دساو و جانشینیوالتر گروپیوس انتخاب شد. این آموزشگاه هنریکه دو سال پس از آن به برلین منتقل گردید، در سال  ۱۹۳۳ میلادیبه اتهام آنکه "مرکز بلشویستی" است،  توسط نازیها تعطیل شد.

لودویگ میس فان در روهه در سال ۱۹۳۸ به آمریکا مهاجرت کرد و مکتب باوهاوس را به شهرت جهانیرساند. مجتمع ‌‌هایمسکونیاو در شیکاگو و نیویورک که نمایآنان کاملا از شیشه ساخته شده‌اند، از سویینشانگرتکامل هنریاو و از سوییدیگرنشانگر وابستگیاو به مکتب هنریباوهاوس است. از مشهورترین مجتمع‌های‌مسکونیاو Lake Shore Drive 860/880 است که در آن برایاولین باردر ساخت بنا از آهن در چهارچوب و شیشه در نما استفاده شده است. او این روش را در بناهایدیگر خود مانند Curtainwall با تغییراتیتکامل می‌دهد.

به عقیده میس فان در روهه، «رعایت اصول و قواعد برایدستیابیبه آزادیبیانیو فرم در معماریامریکاملا ضروریاست. رعایت نظم کاریبسیار پیچیده‌تر از برنامه‌‌ریزیکاریاست. برنامه‌‌ریزیهدفیرا در نظر می‌گیرد. اصول و قاعده به محتوا می‌پردازد. این نقطه مشترک آن با هنر معماریاست، چرا که در این رابطه ارزش و نه نتیجه کاریمورد توجه است».

ساختمان Seagram در نیویورک که از شاهکار‌هایمعماریمدرن است، اوج تکامل اصول و قواعد معماریاو را نشان می‌دهد. هماهنگیفضایداخلیساختمان و بافت شهریکه از ابتکارات او است، در این بنا به شکل بی‌نظیریاجرا شده است.

چکیده فلسفه هنریاو را در این گفته‌اش می‌توان دید: «امکانات صنعتیو تکنولوژیبه انسان نوید دستیابیو عظمت را می‌دهد. این وعده خطرات بی‌شماریبه همراه داشته و موجب نگرانیانسان‌هاییمی‌شود که احساس مسئولیت عمیقیدر ارتباط با جامعه حس می‌کنند. به‌همین دلیل ضروریاست که جایگاه و ارزش تکنولوژیدر جامعه امروزیمورد بحث قرار گیرد».

لودویگ میس فان در روهه در سال‌هایآخر زندگیخود جوائز متعددیاز جمله مدال طلائیانجمن بین‌المللیآرشیتکت‌ها را دریافت کرد و از دانشگاه‌هایگوناگون دکترایافتخاریبه او تعلق گرفت. دفتر معماریاو سال‌هایطولانینبض هنر معماریو شهرسازیدر آمریکا بود.

او در روز ۱۷ اوت سال ۱۹۶۹ پس از سال ‌هایطولانیتحمل بیماریسرطان حنجره، در سن ۸۳ سالگیبر اثر ابتلا به ذات الریه درگذشت.

به گفته‌ او، «معماریبا قرار دادن دو آجر در کنار یکدیگر شروع می‌شود. معماریزبانیاست که پایه آن نظم و قواعد دستوریهستند. زبان در زندگیروزمره می‌تواند تکامل بیابد و به مرحله شعر برسد. اگر ما زبان را به این مرحله از تکامل برسانیم، به رتبه شاعریخواهیم رسید».

میس فان در روهه از مهم‌ترین پایه‌گذاران معماریمدرن در قرن بیستم بوده و اگر از دید خود او به او بنگریم، میتوانیم او را شاعر معماریبدانیم.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha