نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت
اِلأَحَّد ٦ شعبان ١٤٣٩
Sunday, April 22, 2018
کد : 672-48914      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت    تعداد بازدید : 208

زندگینامه گرهارد ارتل

جایزه نوبل شیمی۲۰۰۷ به «گرهارد ارتل» آلمانیاهدا شد. ویدر زمینه شیمیسطح پژوهش هایبسیاریانجام داد. شیمیسطح یکیاز شاخه هایمهم شیمیصنعتیاست و در آن فرآیندهایبسیار گوناگونیمانند زنگ زدن آهن، کارکرد سلول هایسوختیو چگونگیکار کاتالیزگرها در اگزوز خودروها بررسیمیشود. واکنش هایشیمیاییانجام شده در سطح کاتالیزگرها نقش بسیار مهمیدر بسیاریاز عملیات صنعتی(مانند تولید کودهایمصنوعی) دارد. علاوه براین، شیمیسطح حتیمیتواند فرآیند تخریب لایه ازن را نیز توضیح دهد، زیرا یکیاز مهمترین مراحل این واکنش رویسطح بلورهایکوچک یخ موجود در جو رویمیدهد. گرهارد ارتل یکیاز نخستین کسانیبود که تواناییهایاین فن تازه را دریافت.

ویگام به گام روش هاییرا برایدانش نوخاسته شیمیسطح ابداع کرد و نشان داد که چگونه میتوان فرآیندهایآزمایشیگوناگونیرا به کار برد و تصویریکامل از واکنش هایشیمیاییارائه کرد. این شاخه از شیمیبه ابزارهایآزمایشگاهیپیشرفته خلاء شدید نیاز دارد. برایمثال اگر بخواهیم ببینیم یک لایه خاص از اتم ها و مولکول ها در سطح بسیار خالص یک فلز چگونه رفتار میکنند، به چنین ابزارهایینیازمندیم. بنابراین با دقت میتوان مشخص کرد چه عنصریجذب سیستم شده است. وجود آلودگیها به شدت اندازه گیریها را مختل میکند.

برایبه دست آوردن تصویر کاملیاز واکنش نیازمند دقت بسیار و استفاده از روش هایگوناگون آزمایشیهستیم. گرهارد ارتل یک موسسه آزمایشگاهیتاسیس کرد و نشان داد چگونه میتوان در این حوزه پژوهشیدشوار به نتیجه هایقابل اعتمادیدست یافت. بینش ویاساس علمیشیمیسطح نوین را فراهم آورد؛ روش شناسیویهم در پژوهش هایدانشگاهیبه کار رفت و هم در پیشرفت صنعتیفرآیندهایشیمیایی. نگرشیکه ارتل ارائه کرد بر پژوهش هایویاز فرآیند هابر بوش مبتنیاست. در این فرآیند نیتروژن را از هوا میگیرند تا از آن کودهایشیمیاییبسازند. این واکنش که برایانجام آن از سطح فلز آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده میشود، اهمیت اقتصادیبسیاریدارد، زیرا معمولاً نیتروژن کمیدر دسترس گیاهان است.

ارتل اکسید شدن کربن مونوکسید در سطح فلز پلاتین را نیز بررسیکرد. این واکنش در کاتالیزگرهایموجود در اگزوز خودروها رویمیدهد تا از آلایندگیگازهایخروجیاز خودرو بکاهد.

گرهارد ارتل متولد ۱۹۳۶ در آلمان است. در سال ۱۹۶۵ از دانشگاه صنعتیمونیخ دکترایشیمیفیزیک گرفت. ویهم اکنون استاد موسسه فریتز-هابیدر برلین آلمان است.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha