نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد
اِجُّمعَة ١٠ رمضان ١٤٣٩
Friday, May 25, 2018
کد : 672-48746      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت    تعداد بازدید : 164

زندگینامه جان ری

جان ری(1705-1627) را همراه با لینه از بنیان گزاران اصلیعلم زیست شناسیسیستماتیک میشناسند. ویاندیشه انتخاب نوع را به عنوان واحد بنیادیجمعیت مطرح کرد و انواع و گروه هایبزرگتر را بر حسب نظامیکه به ادعایاو تسلسل عددی«نقشه خالق» بود در گروههایبزرگ طبقه بندیجایداد که البته بعضیاز این دسته بندیها غلط از کار در آمد. ریآهنگر زاده ایبود که در بلک ناتلینزدیک برین تریدر اسکس انگلستان زندگیمیکرد. تعلیمات مقدماتیرا در همان برین تریدید و سپس در 16 سالگیبه کاترین هال در کمبریج وارد شد. پس از سه دوره درسی، خود را به کالج «ترینیتی» منتقل کرد و درآنجا تحت تربیت «جیمز دوپورت» استاد زبان یونان واقع شد.

ویهرچه بر سنش افزوده میشد، علاقه اش به تاریخ طبیعیبیشتر میشد و انرژیبیشتریرا صرف پروژه هایزیست شناختیمیکرد. در این ایام ریو شاگردانش برایمشاهده و مطالعه جانوران و گیاهان در انگلستان و ویلز و به ویژه در حومه کمبریج به گردش میرفتند. ریدر 1669 موفق شد تا گیاهنامه ناحیه کمبریج که نخستین اثر در نوع خود بود را بنویسد.
ریبه همراه شاگرد و ملازم همیشگیاش فرانسیس ویلوبای(1672-1635) یک تیم دو نفریتشکیل دادند که برایمطالعه و جمع آورینمونه هایجانوریو گیاهیبه اکناف سفر میکردند و بر اساس توافق، ریدر مورد گیاهان و ویلوبایدر مورد جانوران به تحقیق میپرداختند. ریمیوه، برگ و اجزایگل را به عنوان پایه رده بندیانتخاب کرد و برایمطالعات نظام یافته خود طرح مشخص تعیین کرد. ریدر 1667 کاتالوگ گیاهان بریتانیا را منتشرکرد که توصیف مشروحیاز گیاه نامه جزایر بریتانیا بود. در 1669 به عضویت انجمن سلطنتیبرگزیده شد و همراه با ویلوبایدر «مراودات فلسفی» مقاله ایبا عنوان «آزمایش هاییبر رویحرکت شیره در درختان» منتشر ساخت.

ریدر شاهکار خود درمورد ساختار، فیزیولوژی، توزیع و طرز رشد گیاهان اطلاعاتیثبت کرده است و ازحدود 18600 گیاه که در واقع تمام گیاهان شناخته شده آن زمان بوده نام برده است. ریدر 1684 کار ویلوبایرا در مورد پستانداران و خزندگان دنبال کرد و دست نوشته هایاو را در مورد ماهیان پس از ویراستاریدر 1686 منتشر ساخت. پژوهش هایریدر مورد «چارپایان و خزندگان» (1693) مهمترین کار جانورشناسیاو به حساب میآید. وینظریه ارسطو را در مورد تقسیم پستانداران به جانوران تک سم، زوج سم و انگشت دار نپسندید و به جایآن نظامیشامل دو دسته پیشنهاد کرد، سم داران و ناخن داران. بهترین اثر او در حیطه حشره شناسی«فلس بالان» نام داشت که سلسله مراتب حشرات را توضیح میداد.

در این هنگام سلامت ریتا حدودیاز دست رفته بود و ویبه ناچار به همراه زن و فرزندانش به میلاد گاه خود یعنی«بلک ناتلی» بازگشت. اما علاقه بیش از حد او به کار اجازه استراحت به او را نمیداد و چون خودش قادر به حرکت کردن نبود فرزندان و دوستانش را برایجمع آورینمونه یحشرات میفرستاد. به هر حال ویبا وجود موانع بسیار موفق شد مقاله ایدر مورد رده بندیحشرات تهیه کند که این مقاله در 1704 آماده انتشار شد.

از دیگر آثار ویمیتوان به «مباحثات مادیو الهی» اشاره کرد که مقاله ایاست در مورد سنگواره ها و دیگر جنبه هایزمین شناسیکه در 1713 و پس از مرگ ویمنتشر شد. او علیرغم کسالت ممتد تا 78 سالگیزنده ماند و در 1844 به افتخار وی«انجمن ری» با هدف انتشار آثار او در مورد تاریخ طبیعیتأسیس شد.

کار جان ریدر گیاه شناسیو جانورشناسیاساسا بر پایه توضیح و رده بندیاستوار بود. او با رضایت خاطر، خویش را وقف مشاهده، متمایز ساختن، تعریف و نظم دادن اطلس هایگیاهیو جانوریمناطق مختلف به شیوه سیستماتیک کرد. ویتأکید داشت که رده بندیموجودات باید بر اساس ساختار صورت بگیرد نه بر اساس مشخصات غیر اساسیمانند رنگ و اندازه و شکل ظاهری. این رهنمود مهم بر نحوه برداشت بسیاریاز متأخرین تأثیر نهاد.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha