نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
اِثَّلاثا ٨ شعبان ١٤٣٩
Tuesday, April 24, 2018
کد : 672-48388      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت    تعداد بازدید : 88

زندگینامه دیویدبوهر

نیلز هنریک دیوید بوهر در سال 1885 و در کپنهاک دانمارک به دنیا آمد. پدر او کریستیان بوهر استاد فیزیولوژیدانشگاه کپنهاک و مادرش اِلن آلدر بوهر دختر یک خانواده یهودیدانمارکیسرشناس در مراکز بانکیو پارلمانیبود.

خانواده بوهر کلیسا رو نبودند ولیزن خانواده برخلاف یهودیبودنش توافق کرده بود که بچه ها مسیحیبار آورده شوند. بوهر در سال 1903 در رشته فیزیک دانشگاه کپنهاک نام نویسیکرد. در دانشگاه نیلز با انجام آزمایشهاییدرباره نیرویکشش سطحیآب و اندازه گیریآن نیرو خود را ممتاز کرد و توانست به پاس انجام آن کار مدال طلایآکادمیعلوم و ادبیات دانمارک را به دست آورد. ویدر سال 1911 با نوشتن تزیدرباره نظریه الکترونیفلزات- که تأکید آن بر نارساییهایفیزیک کلاسیک درتوضیح رفتار ماده در سطح اتمیبود- درجه دکترایخود را دریافت کرد. نوشتن آن تز آغاز تمرکز اندیشه ویبر رویموضوع تحقیق بقیه دوره زندگیخود بود. بوهر در انگلستان پس از همکاریمختصریبا ج.ج. تامسون در کمبریج رهسپار آزمایشگاه رادرفورد در منچستر شد. داشتن رابطه با رادرفورد سرمشق حیات علمیبعدیاو شد. آن دو از همان نخستین ملاقات با یکدیگر دوست شدند و تا پایان عمر دوستانینزدیک باقیماندند. در واقع رادرفورد بود که بوهر را به بالاترین تراز پژوهش در زمینه فیزیک آورد. بوهر که در درک اهمیت نظریشگرف و ارزش انکشافیالگویهسته ایاتم که در سال 1910 توسط رادرفورد عرضه شده بود- ذهنیتند و تیز داشت از آن استفاده کرد تا نکات ریز را روشن سازد:
1- خواص شیمیایییک اتم از جمله جایآن در جدول تناوبیبستگیبه آرایش الکترونهایآن دارد.
2- خواص رادیواکتیو (پرتو زا) با هسته مرتبط است.
3- ایزوتوپها متناظرند با اتمهاییکه دارایالکترونهاییکسان اما هسته هایجرمیمتفاوتند.
4- فروپاشیپرتو زا بار هسته و در نتیجه تعداد الکترونها و هویت شیمیاییاتم را تغییر میدهد.
بوهر سپس به نحوه تعیین ماهیت دقیق رابطه میان عدد اتمییک عنصر که فشرده و خلاصه ایاز رفتار شیمیاییآن به شمار میرود و تعداد الکترونهایموجود در اتم پیبرد. بوهر در سال 1912 به دانمارک بازگشت و به سمت دانشیاریفیزیک دانشگاه کپنهاک منصوب شد. او پس از شکل گیریحرفه آینده اش در کپنهاک با مارگارت نورلند ازدواج کرد. ازدواج آن دو پیوندیمحکم و پر از خوشبختیاز آب در آمد و برایبوهر منبع مادام العمر وفاق و قوت شد. زن و شوهر شش فرزند پسر پیدا کردند که چهارتن از آنها به سن بلوغ و بالاتر از آن رسیدند. بوهر در پیاستقرار در کپنهاک به اندیشه درباره جنبه هاینظریمدل اتم هسته دار رادرفورد ادامه داد. این مدل مانند منظومه شمسیبسیار کوچک با هسته ایدر میان به مثابه خورشید و الکترونهاییدر حال گردش به گرد آن به مثابه سیارات بود. فیزیکدانان آن را در در کل پذیرفته بودند اما در آن اشکال بزرگیهم که امروزه آن را یک ناهنجاریمیخوانند میدیدند. به موجب نظریه الکترومغناطیس ذره باردار و چرخانیمانند الکتروند باید در هر دور گردش مقداریانرژیبه صورت تابش پخش و در نتیجه بخشیاز انرژیخود را از دست بدهد. طبق تئوریدر چنین حالتیدایره مسیر باید مارپیچ وار تنگ و تنگ تر شده الکترون سرانجام به درون هسته سقوط میکند اما این وضع پیش نیامده و الکترونها به داخل هسته فرو نمیریزند و اتم به مدت نامحدود پایدار باقیمیماند. ناهنجاریبدین سان در این مغایرت رفتار الکترون با پیش بینینظریه الکترومغناطیس بود.
بوهر براییافتن توضیح مسأله شیوه تازه ایبه کار برد و گفت: تئوریبیتئوری. الکترون تا زمانیکه به چرخش ادامه میدهد هیچ تابشیاز خود به بیرون نمیفرستد. او این را در حالیمیگفت که نظریه و شواهد آزمایشگاهی، هر دو، نشان میدادند که وقتیهیدروژن حرارت ببیند از خود نور تابش میکند و عقیده این بود که آن نور از الکترون اتم هم تابش میشود. بوهر در سال 1913 با آن روش به تجسم ساختاریبرایاتم دست یافت. بوهر در توضیح چگونگیرفتار الکترون از وجود رابطه جدیدیبین ماده و ور سخن به میان آورد و گفت که الکترون در رفتن از مداریبه مدار دیگر انرژی، بصورت بسته یا پیمانه هاییاز انرژیتشعشعیجذب یا تابش میکند (چیزیکه امروزه فوتون یا کوآنتوم نور نامیده میشود). هرچه طول موج تابیده کمتر باشد انرژیفوتون آن بیشتر است.
هیدروژن سه خط طیفیروشن به رنگهایقرمز، سبز متمایل به آبیو آبیدارد. بوهر تشریح کرد که این خطوط رنگیواضح طیف همان تابشهایاتم هیدروژن هستند. نور قرمز هنگامیتابش میشود که الکترون از مدار سوم به مدار دوم بجهد و نور سبز متمایل به آبیمربوط به جهش الکترون از مدار چهارم به دوم است. در آغاز بسیاریاز فیزیکدانان مسن تر از جمله ج.ج تامسون درباره درستینظریه بوهر تردید کردند اما رادرفورد از حامیان آن شد بطوریکه نظریه جدید سرانجام پذیرفته شد. بوهر در سال 1913 سه مقاله درباره ساختار اتم منتشر کرد که یکیاز آنها مقاله «درباره ساختمان اتم و مولکول» بود. او سالهای1914 تا 1916 را در منچستر گذرانید و یکبار دیگر در آنجا تحت حمایت رادرفورد به کار پراخت. پس از آن در سال 1916 تصدیکرسیاستادیفیزیک دانشگاه کپنهاک به او پیشنهاد شد. ویبه قصد قبول آن به دانمارک بازگشت و تا پایان عمر مدیر آن مؤسسه باقیماند.
فرهنگستان علوم سوئد در نوامبر سال 1922 جایزه فیزیک نوبل را به نیلز بوهر اعطاء کرد. او ششمین دانمارکیو نخستین فیزیکدان دانمارکیبود که به دریافت آن نشان افتخار نائل میآمد. بوهر در دهه 1930 ضمن ادامه کار روینظریه کوانتومی، سهمینیز در پیشبرد زمینه جدید فیزیک هسته ایادا کرد. برداشت او از هسته اتم که ویآن را به قطره ایمایع تشبیه کرد، قدم مهمیدر راه درک پدیده هایهسته ایبسیار شد. مدل او به ویژه در درک نحوه شکافت هسته اتم که در سال 1939 مشاهده شد نقشیکلیدیداشت. پس از جنگ جهانیدوم، بوهر که بیشتر و به عبث کوشیده بود تا رهبران کشورهایمتفق را به پذیرش نظرات خود در مورد پیشگامیبین المللیبه منظور محدود ساختن خطرات جنگ هسته ایبرانگیزد. در ماه ژوئن 1950 نامه سرگشاده ایخطاب به سازمان ملل متحد انتشار داد و درخواست خویش مبنیبر ایجاد یک «دنیایآزاد» را به عنوان پیش شرط صلح تکرار کرد. از جمله فعالیتهایعلمیبعدیاو نقش رهبرانه ایبود که در سال 1955 در سازمان دادن به مؤسسه ایدانمارکیبرایاستفاده سازنده از کار مایه هسته ایایفا کرد. بوهر در سالهایپایانیعمر خود در عرصه دانش فیزیک بیشتر یک تماشاگر بود تا یک ایفا کننده نقش و با این حال هنوز در ایجاد یک جو اخلاقیقویدر جامعه اعمال نفوذ مهمیمیکرد. او در دوره اشتغال به حرفه خود به دو نسل فیزیکدان اثر گذاشت، به روش برخورد آنها با مسائل علمیشکل داد و براینشان دادن راه درست زیستن به انسان دانش پژوه الگوییاز شخص خود ارائه داد. بوهر در 18 نوامبر سال 1962 در سن هفتاد و هفت سالگیدر کپنهاک درگذشت. ویشخصیت علمیبسیار محبوبیبود که پس از مرگش جهان متمدن یکسر در سوگ فرو رفت. بوهر در سرتاسر زندگیحرفه ایممتاز خود شخصیتیروحاً انسان دوست و عمیقاً بین المللیبود.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha