نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
اِلأِثنين ٧ شعبان ١٤٣٩
Monday, April 23, 2018
کد : 672-45063      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ جمعه ۱۲ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ جمعه ۱۲ ارديبهشت    تعداد بازدید : 151

زندگینامه گوگایالمو مارکونی

گوگلیالمو مارکونی مخترع رادیو در سال 1874 در شهر بولونیایتالیا به دنیا آمد. او از خانواده‌ایمرفه بود و معلمان و مربیان خصوصیتعلیم و تربیت او را به عهده داشتند.

مارکونیدر سال 1894 و به سن بیست سالگیمطالبیدرباره آزمایش‌هایانجام شده توسط هنریش هرتز خواند. آن آزمایشات به وضوح وجود امواج نامرئیالکترومغناطیسیرا که با سرعتیمعادل سرعت نور در فضا حرکت می‌کردند، نشان داده بود.

بلافاصله این فکر برایمارکونیپدید آمد که می‌توان بدون استفاده از سیم از این امواج برایفرستادن علائمیبه فواصل دوردست بهره گرفت. این امر امکاناتیرا برایارتباطات فراهم می‌کرد که در استفاده از تلگراف با سیم میسر نبود. از جمله اینکه با این روش ارسال پیام‌ها برایکشتی‌هایدر حال حرکت در دریاها ممکن می‌شد.

تا سال 1895 تنها با یک سال تلاش مارکونیموفق شد وسیله لازم برایاین کار را بسازد. در سال 1896 مارکونیوسیله مزبور را در انگلستان به نمایش گذاشت و توانست اولین امتیاز انحصاریاختراع خود را دریافت نماید. مارکونیسریعاً یک شرکت تأسیس کرد و در سال 1898 اولین رادیوگرام (مارکونیگرام) ارسال شد. سال بعد او توانست پیام‌هایبی‌سیم را به آن سویکانال مانش بفرستد. با اینکه در سال 1900 مهمترین امتیاز خود را دریافت نمود ولیهمچنان به کار خود ادامه داد و برایبهبود و تکمیل اختراع خود تلاش کرد. در 1901 او موفق شد یک پیام رادیو به آن سویاقیانوس اطلس، از انگلستان به نیوفونلند، بفرستد.

اهمیت این اختراع جدید در یک حادثه غم‌انگیز به خوبیآشکار گردید. در سال 1909 کشتی«اس.اس.ریپوبلیک» در تصادفیصدمه دید و غرق شد. از طریق پیام‌هایرادیوییکمک خواسته شد و تمام سرنشینان کشتیبجز 6 نفر نجات یافتند. در همین سال مارکونیبه خاطر اختراعش برنده جایزه نوبل شد. در سال بعد مارکونیموفق شد پیام‌هایرادیوییرا از ایرلبند به آرژانتین، یعنیمسافتیبالغ بر شش هزار مایل بفرستد.

تمام این پیام‌ها با روش خط و نقطه (مورس) فرستاده شده بود. اینک مشخص گردید که صدا را نیز می‌توان به وسیله رادیو منتقل کرد. ولیاین کار تا سال 1915 عملینشد. انتشارات رادیوییدر مقیاس تجاریتنها در اوایل دهه 1920 آغاز گردید ولیپس از آن خیلیزود توسعه یافت و همگانیشد.

اختراعیکه حقوق انحصاریآن فوق‌العاده با ارزش بود بدون تردید برخیدرگیری‌هایحقوقیو قضاییرا برمی‌انگیخت. اما تمام این مرافعات و دادخواهی‌ها با رأیصریح دادگاهها در سال 1914 مبنیبر حق اولویت مارکونیبه خاموشیگرایید. در سال‌هایبعد مارکونیتحقیقات مهمیدر باب موج کوتاه و مخابرات مایکروویو انجام داد. او در سال 1937 در شهر رم درگذشت.

از آنجا که مارکونیتنها به عنوان یک مخترع معروف می‌باشد بدیهیاست که تأثیر او نیز مناسب با اهمیت رادیو و تبعات مستقیم آن خواهد بود. (مارکونیتلویزیون را اختراع نکرد اما اختراع رادیو گامیمهم برایاختراع تلویزیون بود و بنابراین منصفانه خواهد بود اگر قسمتیاز اعتبار اختراع تلویزیون به مارکونیداده شود). روشن است که ارتباطات بی‌سیم در دنیاینوین از اهمیت ویژه‌ایبرخوردار است. در انتقال اخبار برایسرگرمیو تفریح، مقاصد نظامی، تحقیقات علمیو انجام وظایف و بسیاریموارد مقاصد دیگر از بی‌سیم استفاده می‌شود. اگر چه برایبرخیموارد می‌توان از تلگراف، که نیم قرن قبل اختراع شده بود، استفاده مشابهیکرد اما در بسیاریاز موارد رادیو بی‌رقیب است و چیزیرا نمی‌توان جانشین آن کرد. با استفاده از آن می‌توان با اتومبیلهایدر حال حرکت، کشتی‌ها در دریاها و هواپیماهایدر حال پرواز و حتیسفینه‌هایفضاییارتباط برقرار کرد. اختراع رادیو بسیار مهمتر از اختراع تلفن می‌باشد. پیامیکه با تلفن فرستاده می‌شود با رادیو نیز می‌توان ارسال کرد در حالیکه با رادیو می‌توان با نقاطیارتباط برقرار کرد که امکان تماس تلفنیوجود ندارد.

با توجه به این نکته و از آنجا که ارتباط بی‌سیم بسیار مهمتر از ارتباط تلفنیاست مارکونیدر رده‌ایبالاتر از گراهام‌بل قرار می‌گیرد. اگر ادیسون کمیبالاتر از مارکونیقرار داده شد به این دلیل است که او صاحب اختراعات متعدد و زیادیبود هر چند هیچ‌کدام از آنها به تنهاییاهمیت و ارزش رادیو را نداشتند. از آنجا که رادیو و تلویزیون تنها قسمت کوچکیاز موارد استفاده عملیاز کارهاینظریماکسول و فاراده می‌باشد. بنابراین منصفانه است که مارکونیپایین‌تر از آن دو تن قرار داده شود. اما با توجه به اینکه معدودیاز بهترین چهره‌هایسیاسیتأثیریمشابه به تأثیر مارکونیبر جهان داشته‌اند بنابراین مارکونیرا باید سزاوار و شایسته رده بالاییدر این فهرست دانست.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha