نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
22%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
اِثَّلاثا ٥ شوال ١٤٣٩
Tuesday, June 19, 2018
کد : 672-43394      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ يکشنبه ۷ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ يکشنبه ۷ ارديبهشت    تعداد بازدید : 122

زندگینامه یوهان گوتمبرگ

از یوهان گوتمبرگ اغلب به عنوان مخترع صنعت چاپ یاد می‌شود. آنچه را که او انجام داد، ابداع اولین روش استفاده از حروف چاپیقابل جابجاییو ماشین چاپ بود، که این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان مطالب نوشته شده گوناگون را با سرعت و دقت به چاپ رساند.

از یوهان گوتمبرگ اغلب به عنوان مخترع صنعت چاپ یاد می‌شود. آنچه را که او انجام داد، ابداع اولین روش استفاده از حروف چاپیقابل جابجاییو ماشین چاپ بود، که این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان مطالب نوشته شده گوناگون را با سرعت و دقت به چاپ رساند.

هیچ اختراعیبه شکل کامل از مغز یک فرد به تنهاییتراوش نمی‌کند و صنعت چاپ هم چنین بود. مهر و انگشترهایخانم که اساس کارش همان شیوه‌یچاپ باسمه می‌باشد از زمان‌هایباستان به‌کار گرفته شده بود. چاپ باسمه قرن‌ها قبل از گوتنبرگ در چین شناخته شده بود. یک کتاب چاپیکه تاریخ سال 868 را دارد در آنجا کشف شده است. در غرب نیز قبل از گوتمبرگ با آن آشنا بودند. چاپ باسمه امکان تولید نسخه‌هایمتعدد از یک کتاب را فراهم می‌کرد، امّا یک مشکل اساسیداشت. از آنجا که برایهر کتابیباید یک سریکامل و جدید از صفحات ساخته و حک حروف رویچوب انجام می‌شد برایتولید کتابهایمختلف عملیو مناسب نبود.

برخیاوقات گفته شده است که سهم عمده گوتمبرگ در صنعت چاپ اختراع حروف چاپیقابل جابجاییبوده است. در واقع حروف چاپیجابجاییدر اواسط قرن یازدهم در چین توسط شخصیبه‌نام «پی‌شنگ» اختراع شده بود. این حروف را در آن زمان با نوعیسفال می‌ساختند که طبعاً نمی‌توانست زیاد بادوام باشد. بعدها چینی‌ها و کره‌ای‌ها در ساخت حروف چاپیقابل جابجاییاصلاحاتیبه‌وجود آوردند. مدتیقبل از گوتمبرگ کره‌ای‌ها از حروف چاپیفلزیاستفاده می‌کردند. در واقع دولت کره در اوایل قرن پانزدهم از ایجاد یک کارگاه ریخته‌گریبرایتولید حروف چاپیفلزیحمایت کرد. برخلاف تمام این ها اشتباه خواهد بود اگر پی‌شنگ را شخصاً در این خصوص فردیمؤثر بدانیم. زیرا اولاً ساخت حروف چاپیقابل جابجاییدر چین، تا هنگامیکه در سال‌هایاخیر روشهایجدید چاپ را از غرب فراگرفتند، هرگز همگانینشد.

برایبهره‌گیریاز روش‌هایجدید چاپ چهار عامل عمده باید وجود داشته باشد :

1- حروف چاپیقابل جابجاییهمراه با سیستم حروف چینی

2- ماشین چاپ

3- مرکب مناسب برایچاپ

4- ماده‌یمناسب برایچاپ آن رویکاغذ

کاغذ سال‌ها قبل در چین توسط تسائی‌لون اختراع شده بود و در غرب نیز قبل از گوتمبرگ به شکلیگسترده از آن استفاده می‌شد. این تنها عامل از عوامل چهارگانه مورد نیاز چاپ بود که گوتمبرگ به شکل آماده در دسترس داشت. اگر چه در مورد سه عامل دیگر قبل از گوتمبرگ کارهاییانجام شده بود، ولیگوتمبرگ اصلاحات و ابداعات مختلف و متعددیدر هر یک از آنها پدید آورد. پیدا کردن ترکیب فلزیمناسب برایساخت حروف چاپی، تهیه مرکب روغنیچاپ و بالاخره ابداع یک پرس مناسب از کارهایگوتمبرگ بود. اما سهم کلیگوتمبرگ در صنعت چاپ بسیار فراتر و بزرگ‌تر از هر یک از این اختراعات و اصلاحات به تنهاییمی‌باشد. اهمیت گوتمبرگ در اصل به این دلیل است که او با ترکیب تمام عوامل مورد نیاز چاپ سیستم تولید کاراییرا ابداع کرد.

صنعت چاپ برخلاف تمام اختراعات پیشین اصولاً یک سیستم تولید انبوه است. یک تفنگ به تنهاییاسلحه بسیار مؤثریاز یک کمان یا یک نیزه می‌باشد اما یک نسخه از یک کتاب چاپیبه خودیخود چیزیبرتر از نسخه خطیآن نیست. بنابراین مزیت اصلیچاپ در تولید انبوه آن است. آنچه که گوتمبرگ ابداع کرد تنها یک ابزار و یک وسیله و یا حتیانجام یک سلسه اصلاحات در آنچه که وجود داشت، نبود بلکه ابداع یک سیستم کامل تولید بود.

اطلاعات ما پیرامون شرح حال گوتمبرگ چندان زیاد نیست. می‌دانیم که او در حدودسال 1400 در شهر ماینز آلمان متولد شد و در اواسط قرن تمام فعالیت خود را وقف هنر چاپ کرد. معروف‌ترین کار او کتاب مقدس گوتمبرگ می‌باشد که حدود سال 1454 در ماینز چاپ شده است. البته نام گوتمبرگ در هیچ یک از کارهایچاپیاو، حتیدر کتاب مقدس گوتمبرگ که مسلماً با تجهیزات او چاپ شده است، به چشم نمی‌خورد.

گوتمبرگ ظاهراً کاسب خوبینبوده و نتوانست از اختراع خود پول زیادیبه دست آورد. او در دعاویمتعددیگرفتار شد که در یکیاز آنها محکوم شد تجهیزات خود را به شریکش یوهان فاست واگذار نمود. گوتمبرگ در سال 1468 و در ماینز درگذشت.

با مقایسه توسعه بعدیاروپا و چین می‌توان تصویریاز تأثیر گوتمبرگ بر تاریخ جهان به دست آورد. در هنگام تولد گوتمبرگ اروپا به سرعت پیشرفت کرد در حالیکه پیشرفت چین، که تا مدتها بعد هنوز از چاپ باسمه استفاده می‌کرد، نسبتاً کند بود. البته مبالغه خواهد بود اگر تنها صنعت چاپ را باعث این اختلاف بدانیم ولیبه هر حال این امر عامل بسیار مهمیدر این باب بوده است.

این نکته نیز قابل توجه است که از بزرگان علم و دانش که در این کتاب از آنها نام برده شده است، تنها سه نفر در پنج قرن قبل از گوتمبرگ می‌زیستند، در حالیکه شصت و هفت نفر دیگر در پنج قرن بعد از مرگ گوتمبرگ زندگیمی‌کردند. این می‌تواند به شکلیبیانگر این نکته باشد که اختراع گوتمبرگ عاملیعمده و احتمالاً عامل اصلیدر انفجار پیشرفتهایانقلابیعلوم دوران جدید بوده است.

تقریباً مسلم است که اگر آلکساندر گراهام بل هرگز وجود نمی‌داشت تلفن توسط فرد دیگریو در همان مقطع تاریخیاختراع می‌شد. این را در مورد بسیاریدیگر از اختراعات نیز می‌توان گفت. ولیبدون گوتمبرگ اختراع صنعت جدید چاپ ممکن بود براینسل‌ها به تاخیر افتد. با توجه به تأثیر همه جانبه چاپ بر جریان بعدیتاریخ، مطمئناً گوتمبرگ سزاوار آن است که رده بالاییرا در این فهرست داشته باشد.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha