نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
60%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
اِلخَميس ١٠ شعبان ١٤٣٩
Thursday, April 26, 2018
کد : 672-41966      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۳ جمعه ۵ ارديبهشت   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳ جمعه ۵ ارديبهشت    تعداد بازدید : 101

زندگینامه آلبرت انیشتینن

آلبرت اینتشین در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم آلمان از پدریبه نام هرمان اینشتین و مادریبه نام پیش از ازدواج پاولین کخ به دنیا آمد. او پسر اول از دو پسر خانواده بود. خانواده در سال بعد به شهر مونیخ که در آن هرمان و برادرش یعقوب یک کارگاه مهندسیبرق دایر کرده بودند نقل مکان کرد، یکسال پس از آن دختریبه نام ماریا نیز در خانواده به دنیا آمد

آلبرت اینتشین در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم آلمان از پدریبه نام هرمان اینشتین و مادریبه نام پیش از ازدواج پاولین کخ به دنیا آمد. او پسر اول از دو پسر خانواده بود. خانواده در سال بعد به شهر مونیخ که در آن هرمان و برادرش یعقوب یک کارگاه مهندسیبرق دایر کرده بودند نقل مکان کرد، یکسال پس از آن دختریبه نام ماریا نیز در خانواده به دنیا آمد. خانواده آنها با فرهنگ، کتاب دوست و دوستدار موسیقیبود و به داشتن شیوه هایفکریلیبرال و مبرا از خشک اندیشیمباهات میکرد. پیش از آنکه اینشتین به مدرسه برود واقعه ایرخ داد که او را دگرگون کرد. به گفته خود او بچه چهار یا پنج ساله ایکه بودم پدرم به من یک قطب نما نشان داد ک از مشاهده آن احساس دیدن یک معجزه را کردم. در وراء اعماق آن گونه اشیاء باید چیزهایینهفته میبود- گسترش جهان اندیشه ما به یک معنا با فاصله گرفتن از مفهوم معجزه است که تحقق پیدا میکند.». اینشتین در شش سالگیوارد مدرسه شد. او گرچه آبش با معلمان ابتداییخود در یک جوینمیرفت درآنجا عملکرد آموزشیخوبیداشت. او در سالهاینخست مدرسه شاگردیضعیف بود اما واقع امر آنست که نمره هاییعالیمیگرفت و برخلاف روش یادگیریحفظیآزار دهنده و سخت مدرسه بارها شاگرد اول کلاس نیز شد. اینشتین در ده سالگیبه دبیرستان (گیمنازیوم) نمونه لوئیتپولد انتقال یافت و در آن تحت آموزش سخت سربازخانه مانند معمول آن ایام قرار گرفت. اینشتین تا پانزده سالگیدر گیمنازیوم لوئیتپولد باقیماند و در آن به گرفتن نمره هایخوب در دروس ریاضیو زبان لاتین ادامه داد. او همیشه هم محبوب مربیان خود نبود. معلم درس یونانیاو زمانیبه پدر او هرمان گفته بود که فرقینمیکند که آلبرت چه رشته ایرا برایحرفه آینده زندگیخود انتخاب کند، هریک را برگزیند درآن ناکام خواهد ماند.
در دوره دبیرستان دو اتفاق درخور توجه خاص برایاو پیش آمد. نخست آنکه در دوازده سالگیمصمم به حل معمایجهان عظیم شد. در آن سال که مطالعه مادام العمر خود درباره جهان عظیم را شروع کرد نسخه ایاز کتاب هندسه اقلیدس نیز به چنگ آورد که در آینده از آن بارها به نام کتاب مقدس هندسه یاد کرد. او حساب دیفرانسیل و انتگرال را نیز به شیوه خودآموزییاد گرفت. شخص دیگر موثر در زندگیاینشتین ماکس تالمود از دوستان نزدیک خانوده او بود. او به اینشتین کتابهاییدرباره علوم و بعداً درباره فلسفه برایخواندن میداد و بعد ساعتها با او درباره آنها به گفتگو مینشت. سرگرمیذوقیاصلیاینشتین چه در روزهایدبیرستان و چه در سالهایآینده زندگیموسیقیبود. آلبرت با خودآموزینوازندگیپیانو را یاد گرفت و تا پایان عمر به نواختن پیانو و ویولن ادامه داد.

کسب و کار برقیپدر اینشتین در سال 1894 به شکست انجامید و خانواده به شهر میلان ایتالیا نقل مکان کرد اما آلبرت برایاینکه دبیرستان را تمام کند در مونیخ نزد اقوام باقیماند. او که در مدرسه اکنون از پیش نیز ناشادتر شده بود و غم دوریاز خانواده هم داشت از کار مدرسه دل کنده و به آن بیاعتنا شد. نمرات امتحانیاش لطمه دید و کار او به آنجا کشید که یکیاز معلمان از ویخواست دیگر از مدرسه برود. آلبرت این پیشنهاد را پذیرفت و بیآنکه والدینش را مطلع کند گیمنازیوم را بدون اخذ مدرک دیپلم ترک کرد. اینشتین چندیبعد شنید که مؤسسه پلیتکنیک زوریخ از داوطلبان دیپلم دبیرستان نمیخواهد و به جایآن از آنها یک امتحان ورودیمیگیرد. ویبرایدادن این امتحان در سال 1895 به زوریخ رفت و گرچه در امتحان مواد ریاضیو علوم نجومیاز عهده برآمد، در کل موفق نشد پس از آن در سال 1896 بار دیگر در امتحان ورودیمؤسسه شرکت کرد و این بار برایگذرانیدن یک دوره چهارساله که ویرا واجد شرایط شغل دبیریمیکرد، پذیرفته شد. اینشتین در بهار سال 1900 دوره درسیخود را در پلیتکنیک زوریخ تمام کرد و در جستجوییافتن کاریپرداخت. او درجه دانشگاهیخود را در رشته فیزیک و همزمان با سه دانشجویدیگر که هر سه بلافاصله با سمت مدرس دستیار به استخدام خود دانشگاه درآمدند گرفت. اینشتین که مایل نبود از نظر مالیسربار خانواده باشد بویژه که خانواده درگیر مشکلات مالینیز بود سرانجام توانست یک شغل معلمیپاره وقت گرچه موقتیپیدا کند. اینشتین سرانجام در ماه ژوئن سال 1902 با مساعدت مارسل گراسمن در اداره ثبت اختراعات سوئیس در برن کاریبا عنوان کارشناس فنیدرجه سه بدست آورد. با فرارسیدن سال 1905 سن او دیگر به بیست و شش سال رسید و در محیط کار خود اداره ثبت اختراعات شهر برن احترام زیادیکسب کرده بود. خلاقیت فکریاو در آن ایام از هر زمان دیگریبیشتر بود. اینشتین در ماه مه سال 1905 کار تألیف مکالمه ایرا به پایان آورد که هفده سال بعد جایزه نوبل را نصیب او میکرد. او در ژوئن آن سال نیز مقاله دیگرینوشت که به پاس آن به دریافت درجه دکترایدانشگاه زوریخ نائل آمد. اینشتین پس از چهار مقاله علمیدیگر در مجله علمیبسیار معتبر آنالن در فیزیک منتشر کرد که مقاله سوم آن نظریه نسبیت خاص دید انسان درباره جهان هستیرا برایهمیشه تغییر داد. او همه این توفیقات را با کار در تنهاییدر اتاق پشتیآپارتمان کوچک خود در برن به دست آورد. نظریه نسبیت خاص را چنانچه بخواهیم براییک دانشجویفیزیک خلاصه کنیم به این صورت بیان میکنیم:

1- سرعت نور همواره ثابت است.

2- در حرکت با سرعت نور زمان متوقف میشود.

3- در حرکت با سرعت نور، جرم متحرک بینهایت میشود. E=MC2

باید گفت نظریه نسبیت خاص مدعینسبیبودن همه چیز نیست و فقط میگوید که چیزهاییمانند زمان و مکان (فضا) که از نظر دنیا مطلق بودند، نسبیهستند و چیزیمانند سرعت نور که نسبیانگاشته میشد، مطلق است.

بنا به اظهارات اینشتین نسبیت سبب میشود که حوادث براییک ناظر در مقایسه با ناظریدیگر کندتر پیش بروند و این شامل وقایع مربوط به زندگیمانند فرآیند پیرینیز میشود.

اینشتین به مقاله سال 1905 خود گونه ایپانوشت ریاضینیز افزود. ویدر آنجا وجود رابطه ایبین انرژیو جرم را به اثبات رسانید. به موجب فرمولیکه ویبرایکمیکردن آن رابطه به دست داد محتوایانرژی(E) مقدار ماده ایبه جرم M برابر با حاصلضرب مقدار جرم در مجذور سرعت نور (C) است. این فرمول را عموماً به صورت E=MC2 مینویسند. مقاله سال 1905 اینشتین امروزه نه تنها به صورت یک نظریه بلکه به مثابه بیانیاز واقعیبودن نسبیت نیز پذیرفته اند. اهمیت نظریه نسبیت خاص برایعلم به اندازه اهمیت وجود اتم برایآن بنیادیاست. پس از نظریه نسبیت خاص، فرضیه نسبیت عام را پیشنهاد داد. چکیده آنچه اینشتین در نظریه نسبیت عام خویش نشان داه است چنین است:

1- جرم لختی(اینرسی) دو کلمه مختلف برایچیز واحدیاست (اصل هم ارزی)

2- در اندیشه پیرامون فضا باید چهار بعد را در نظر گرفت: طول، عرض، ارتفاع و زمان. زمان بعد چهارم است و
هر حادثه که در کیهان رخ دهد در یک جهان چهار بعدیفضا- زمان است که رویمیدهد.

3- فضا- زمان به سبب اجرام بزرگیمانند خورشید خمیده یا تورفته است. میزان این تورفتگیمیزان قوت یا شدت میدان جاذبه ثقلی(گرانی) است. سیاره ایمانند زمین که به گرد خورشید در حرکت است مسیرش از آن رو بیضیشکل نیست که خورشید آن را به خود میکشد، بلکه از آن رو است که میدان (تورفتگیکه در فضا به سبب حضور جرم خورشید به وجود آمده است) به گونه ایاست که کوتاهترین مسیر ممکنیکه سیاره میتواند در فضا- زمان در پیش بگیرد یک بیضیاست. براساس دو فرضیه نسبیت خاص و عام انیشتین اندازه هاییک جسم متحرک در سمت حرکت با سرعت نور به صفر تمایل پیدا میکند و زمان متوقف میشود. به این دلیل سرعت نور (000/ 300 کیلومتر بر ثانیه) بالاترین سرعت ممکن تمام سرعتهاست. انیشتین علاوه بر آن در کنار مسائل زیادیکه مطرح کرده است ادعا میکند که کائنات پایان ناپذیر نیست بلکه فضاییدر خود بسته و پایان پذیر است. انیشتین علاوه بر چاپ و نشر نظریه نسبیت عام دو مقاله دیگر در سال 1917 انتشار داد. یکیاز این دو مقاله به برانگیزیالکترونها به تابش نور میپرداخت که مفهومیبود که سرانجام اساس کار لیزر رها شد و دیگریبه ساختار کیهان میپرداخت که امروز آن را عموماً اساس دانش کیهان شناسیجدید میدانند. این تلاشهایفکریزیاد در مدتیبه آن کوتاهیسرانجام لطمه خود را زد و او نیز مانند (نیوتن و ماکسول) در اثر آن کارهایفکریدشوار دچار ناراحتیعصبیشد وضع جسمیاو نیز به هم خورده بود. او حتیدر مدتیکه ضعف جسمیداشت به گونه چشمگیریمولد و خلاق بود از جمله فرضیه هایبعدیاو توضیح و بیان ریاضیاتیقوانین نیرویگرانش و الکترومغناطیس میباشند. در سالهایپایانیزندگیدیگر تندرستیاو رو به زوال بود به طوریکه دیگر نه ویولن میتوانست بنوازد و نه توان انداختن زورق بادبانیخود را به آب داشت. اینشتین در تاریخ 19 آوریل سال 1955 در سن 76 سالگیدر حالیکه در خواب بود در بیمارستان پرینستون درگذشت اینشتین چیزیبیش از یک دانشمند، یک فیلسوف و یک سیاستمدار بود. او مدتهایطولانیدر خاطره کسانیکه او را میشناختند زنده خواهد ماند. فردیمتعهد و فروتن که نبوغ علمیاو شناخت و آگاهیهای جدیدی را از اسرار عالم برایتمام جهانیان به ارمغان آورد و در تاریخ بشر او به عنوان یکیاز بزرگترین متفکران که در زمین وجود داشته و زندگیکرده است، به شمار میآید.

نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha