نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
اِجُّمعَة ٢٤ ربيع الاول ١٤٤١
Friday, November 22, 2019

ان: رابطه نرخ بیکاری و خودکشی

 

 

 

آکاایران حمید حسین زاده
رشد جهانی آمار خودکشی 
نگرانی های زیادی رادر بین محققان و متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسی بوجود آورده است. در بزرگسالان دو بخش مهم وجود دارد که می‌تواند همه جنبه‌های زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد که یکی انتخاب شغل و دیگری انتخاب همسر است. 
بنابراین شغل علاوه بر تامین امنیت اقتصادی، حیثیت اجتماعی فرد را تامین می‌کند و نبود آن هر دو این فاکتورها را به خطر می‌اندازد.ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎی  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬـﺎ در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ در  زﻣﺮه  10ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ  و میر  است و در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ 34 ﺳـﺎل، ﺧﻮدﮐـﺸﯽ ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دهد.ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از 400000  ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮدﮐـﺸﯽ ﻣـﯽ  ﮐﻨﻨـﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮارد 
ﻧﻤـﯽ ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻧﮕﺮش    ﻫﺎی  ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ  ﺷﻮﻧﺪ  . ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی   ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ،6/38   8/35 و 8/ 29 درﺻـﺪ ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ در  3/2 ﺻﺪ ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان خودکشی در  اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 2/12 درﺻﺪ هزار گزارش شده است.در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ازا یﻫﺮ ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺸﯽ، 10 ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ   اﻓﺘﺪ . آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧـﺪ    . ﻟـﯿﮑﻦ درﺻـﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش  نمی ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ    ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در دﻫﻪ  ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده  و اﻟﮕﻮی ﺳﻨﯽ آن در ﺣﺎل تغییر است. نتایج تحقیقات نشان داده است میزان خودکشی از صفر نفر در کشورهای اسلامی تا 28 در صد هزار نفر در اسلونی متغیر است.در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ 6ﺗﺎ 8 در ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﻧـﺮخ ﻓﮑﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ،14، 6 و 3  در ﺻـﺪ در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ و ﻫﻤـﯿﻦ  ﻣﻮارد در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ6 ، 3 و 2/1  در ﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ بدست آﻣﺪ.
مجله تخصصی «Lancet Psychiatry» در گزارش جدیدی،منتشر کرد که در تمام نقاط جهان افزایش نرخ بیکاری با رشد آمار خودکشی مرتبط است.در این گزارش آمده است که رشد 20 تا 30 درصدی آمار خودکشی با افزایش نرخ بیکاری در کشورهای مختلف توام است. به علاوه این تاثیر متقابل در کشورهایی که به طور معمول نرخ بیکاریِ نسبتا پایین‌تری دارند، نمود بیشتری پیدا کرده است.کارشناسان دانشگاه «زوریخ» در سوئیس اطلاعات موجود در «پایگاه‌ داده‌های آمار مرگ‌ومیر» در سازمان جهانی بهداشت (WHO) و همچنین «پایگاه داده‌های دورنمای اقتصادی» در صندوق بین‌المللی پول را بین سال‌های 2000 تا 2011 میلادی برای بررسی اثرات چهار شاخص اقتصادی (بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد و نرخ تورم) بر نرخ خودکشی در 63 کشور جهان، در چهار گروه سنی و هر‌ دو جنس مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌داده‌اند.
کارشناسان در این بررسی از روش جدید یک مدل طولی از اثرات بین‌المللی بیکاری در سطح جامعه و در دوره زمانی که هم ثبات اقتصادی و هم دوره بحران و پس از آن را دربرمی‌گیرد، استفاده کردند. مدل جدید بهترین تطابق را با افزایش آمار خودکشی، شش ماه پس از افزایش نرخ بیکاری ارائه کرد.به گفته کارشناسان، نتایج این مطالعه که با دقت بیشتری انجام گرفت نشان داد آمار خودکشی با بالا‌ رفتن نرخ بیکاری 20 تا 30 درصد صرف‌نظر از کشور، گروه سنی و جنسیت افزایش یافت. 
این مطالعه در عین حال نشان داد که بیکاری لزوما بر همه مشاغل تاثیر یکسان ندارد بلکه در مشاغلی که معمولا رکود آنها غیرمعمول است، بیشتر عامل خودکشی می‌شود. موضوع بیکاری، از جمله مسائلی است که افزون بر دلایل کلی و عمومی در اقتصاد هر کشور و رابطه آن با دیگر اقتصاد‌های دنیا، در ایران از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ ویژگی‌هایی که در تورم و گرانی و دیگر مقوله‌های اقتصادی و اجتماعی ایران وجود دارد و اگر این معضل به زودی رفع نشود، ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات در جامعه خواهد بود. آمار بالای بیکاری یکی از عواملی است که ضمن به بار آوردن آسیب‌های اجتماعی مختلف، منجر به خودکشی مردان نیز می شود.هر چند نمی‌توان بیکاری و رابطه آن با آسیب‌های فردی و اجتماعی آن را نادیده گرفت اما با این وجود کارشناسان بیکاری را نه اصلی‌ترین بلکه تنها یکی از عوامل خودکشی افراد می‌دانند که با قرار گرفتن در کنار عوامل دیگر می‌تواند منجر به خودکشی مردان و زنان شود


منبع: اکا