نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
11%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ آبان
اِلأَحَّد ١٩ ربيع الاول ١٤٤١
Sunday, November 17, 2019

مدرسه دخترانه معراج اهواز درروزمعلم معلمینش کشف حجاب شدند.
 

درپی تذکرلفظی یکی ازمعلمین مدرسه دخترانه معراج اهوازبه یکی ازدانش آموزان این آموزشگاه فردای آن روز خانواده دانش آموزمذکورکه اهم ازچندمردوزن راتشکیل می دادند به دفترمدیرآموزشگاه واردشده ومردان خانواده باکتک کاری مدیرومعلمین به زورمقنعه آنان راازسردرآوردند.

 گفته می شود در آموزشگاه رانیز بسته بودند تا کسی ورود خروج نکند درهمین راستا معلمین ومعاونین آموزشگاه که قصدآرام کردن خانواده خشن دانش آموزشان راداشتند نیزتوسط مردان کشف حجاب شدند وپس ازنیم ساعت کتک کاری معلمین محل راترک نمودند.

دانش آموزان مدرسه معراج که بسیارترسیده بودندعنوان کردند صحنه بسیاروحشتناکی بو د چند مرد و زن ساعت۱۱روزیکشنبه زمانی که همه درکلاس درس بودیم وارد آموزشگاهمان شدند وچند مرد قوی هیکل جلوی در ایستاده تا کسی ورود و خروج نکند وچند مرد و زن دیگربه مدیرودیگرمعلمین حمله ورشدند و آنها راموردضربوشتم قراردادند پس ازخارج شدن خانواده دانش آموزازمدرسه مسولین آموزشگاه با تماس گرفتن باپلیس۱۱۰ ازپلیس درخواست کمک کنند که صورت جلسه ای دراین خصوص تنظیم گردید ومعلمین مدیرآموزشگاه ازاشخاصی که به آنها حمله کرده اند،شکایت کردند. یکی ازمعلمین با چشمان اشک وارگفت: واقعا جای تأسف داردکه درروزمعلم به ماهتک حرمت بشود و آموزش پرورش شهرستان ازماحمایت نکند. وی ادامه داد: هیچگونه پرونده ای دراین خصوص ازجانب سازمان آموزش پرورش درسیستم قضای ثبت نگردیده است و این امرباعث تضعیف روحیه ما وهمکارانمان گردیده است.

 وی ادامه داد: خانواده دانش آموز تهدید کردند که چنانچه فرزندشان ازتحصیل بازبماند یا اینکه جای ازآنها شکایتی صورت گیر دبا اسلحه مدرسه دخترانه ومعلمینش رابه رگبارخواهند بست این درحالی است که پس ازرضا شاه هیچکس درهیچ جای کشورمان جرأت این راپیدانکرده بود که درمکان عمومی کسی راکشف حجاب کند با وجود اینکه این افراد دست به کتک کاری وکشف حجاب زده اندوبا وجودسلاحهای فرآوان جنگی غیرمجازدراستان خوزستان احتمال اینکه این افراد تهدیداتشان راعملی کنند دورازانتظارنیست

 منبع: شهرخبر