آخرین اخبار :
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
22%
 
معمولی
6%
 
ضعیف
12%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
اِسَّبِت ٢ جمادي الثانيه ١٤٤٢
Saturday, January 16, 2021
فیلتر :

 
 

کدناممعنا / شرحجنسیت
81 آرتادخت (آرتا + دخت = دختر) ، دختر راست گفتار و درست کردار ، دختر پاک و مقدس؛ (در اعلام) نام بانویی فرهنگدار و اقتصاد دان است که در زمان اشکانیان به خزانه داری یکی از شهریاران اشکانی رسید. آرتادخت
82 آرتان (در اعلام) نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ . آرتان
83 آرتمیز (در اعلام) آرتمیز (اول) پادشاه هالیکارناس ، وی در جنگ خشیارشا ضد یونانیان شرکت داشت و در سالامین جنگید (480 قبل از میلاد)؛ آرتمیز (دوم) ملکه‌ی هالیکارناس در ' کاری ' (353 قبل از میلاد).]این نام در گذشته برای مردان هم بکار رفته است ولی اکنون برای نامگ آرتمیز
84 آرتِمیس (معرب از یونانی) ؛ (در اعلام) نام یکی از چند تن الهه‌ی یونانی که بر سکه‌های اشکانی صورت یا علامت آنها نقش شده است. آرتمیس نزد یونانیان رب‌النوع شکار بوده است ؛ (در اعلام) نام یکی از بانوان ایران باستان در زمان خشایارشا که دریادار بود . آرتِمیس
85 آرتی منسوب به آرت ، تقدس و پاکی ؛ (به مجاز) پاک و مقدس . آرتی
86 آرتیمِس (= آرتِمیس ؟) ، ← آرتِمیس . آرتیمِس
87 آرتین منسوب به آرت ، پاکی و تقدس ؛ (به مجاز) پاک و مقدس؛ (در اعلام) هفتمین پادشاه ماد . آرتین
88 آرتینا (آرتین + ا (پسوند اسم ساز)) ، منسوب به آرتین ، ← آرتین . آرتینا
89 آرتینه (آرتین + ه (پسوند نسبت)) ، منسوب به آرتین ، ← آرتین . آرتینه
90 آردین (آرد = آرت = مقدس + ین (نسبت)) ، منسوب به آرد ، به معنای مقدس . آردین
91 آرَزم جنگ ، رزم ، کارزار . آرَزم
92 آرزو خواهش ، کام ، مراد ، چشمداشت ، امید ، توقع و انتظار ؛ میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب . آرزو
93 آرسام گونه‌ای دیگر از واژه‌ی آرشام ، ← آرشام . آرسام
94 آرسِس (در اعلام) نام پادشاه ایران و پسر اردشیر سوم (اخس) که به دست باگواس خواجه کشته شد. آرسِس
4468 آرسو اشک، اشک چشم، اشک غم و شادی آرسو
95 آرش درخشنده ؛ (در اعلام) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر شاه که ماجرای پرتاب تیر او از داستانهای حماسی است ؛ (در اعلام) نام پسر دوم کیقباد و برادر کیکاووس ، مشهور به کی‌آرش؛ (در شاهنامه) جد اعلای اشکانیان (= ارشک و اشک) . آرش
96 آرشا (=آردا ، ārdā ) ، مقدس . آرشا
97 آرشام دارای زور خرس ، خرس نیرو ؛ (در اعلام) پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی. آرشام
98 آرشان به معنی نر ؛ (به مجاز ) مرد. آرشان
99 آرشاویر مرد مقدس ؛ مرد نرمنش ؛ (در اعلام) هفتمین پادشاه اشکانی ایران که شاید همان فرهاد (چهارم یا پنجم) باشد . آرشاویر